Navigeringsmeny

Regional information

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto ja Ylivieskan seudun kunnat: Yhteistyötä tarvitaan työllisyyden ja elinkeinojen kehittämisessä sekä ilmastonmuutoksen haittojen torjunnassa (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Ylivieskan seutukunnan ja alueen kuntien kanssa seutuseminaarin 17. tammikuuta. Ylivieskan seutukunnassa elinkeinotoiminta on vireää ja työllisyys maakunnan keskitasoa parempi. ELY-keskuksen yritysrahoitus on ollut alueella kasvussa. Seutuseminaarissa nousi esille yhteinen tahtotila työllisyyden, elinkeinoelämän ja liikenteen edelleen kehittämisessä. ELY-keskus on suunnannut resursseja myös alueen tulvasuojelun ja vesihuollon kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta alueen vahvat tuulivoimainvestoinnit ovat tärkeitä. Liikenteen ja tienpidon kehittämiseen käytetty rahoitus on nousussa.

Ylijohtaja Jonas Liimatta nosti puheenvuorossaan esille ilmastotyön ja tuulivoiman merkityksen. Kalajoki on Suomen kärkeä rakennetun tuulivoiman kapasiteetissa. Tuulivoiman rakentaminen tuo alueelle myös taloudellista aktiviteettia. ELY-keskus on tiiviisti edistämässä hiilineutraaliutta edistäviä hankkeita sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista mm. vesistösäännöstelyjen kehittämistä ja tulvasuojelua. Alueen kunnilla on mielenkiintoa liittyä Hinku-verkostoon, joka tavoittelee kasvihuonepäästöjen rajoittamista.

Elinkeinoelämässä ei ole meneillään merkittävää notkahdusta tällä hetkellä, sanoi johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta. Ylivieskan seutukunnassa pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt, vaikkakin työttömyyden positiivinen kehitys on katkennut ja työttömyys on hienoisessa nousussa. Yritystoiminta on alueella vireää ja ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen määrä on ollut viime vuonna kasvussa. Vuonna 2019 rahoitusta myönnettiin alueen yrityksille lähes 3 miljoonaa euroa (v. 2018: 2,5 milj. euroa). ELY-keskus tavoittelee jatkossa vahvempaa kumppanuutta seudullisten yrityspalveluiden ja muiden yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa samoin kuin uusia toimintamalleja työllisyyden kehittämisessä. Tulemme tarjoamaan yhdessä parempaa palvelua yrityksille, lupaa Keränen. Hän rohkaisee alueen yrityksiä myös kansainvälistymään. Työvoimapulaa kärsitään joillain aloilla ja alueella otettaisiin mielellään vastaan työvoimaa ja perheitä myös maan rajojen ulkopuolelta. Työvoimapulan ratkaisemiseksi tarvitaan työllisyysperusteista maahanmuuttoa. Alueen kunnat ovat halukkaita edistämään sitä yhteisvoimin. ELY-keskuksella ja TE-toimistolla on erinomaiset valmiudet järjestää yrityksille rekrykoulutusta.

Johtaja Maire Mäki korosti sitä, että TE-toimisto on valmis kehittämään uusia työllisyydenhoidon yhteistyömalleja niiden kuntien kanssa, jotka eivät ole hakeutuneet kuntakokeiluihin. Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyy Raahen seudun ja Oulun kaupunkiseudun kokeilut. Työllisyydenhoidossa olennaista on, että työtä tehdään yhdessä, hyödynnetään toistemme osaamista ja resursseja ja vältetään päällekkäistä työtä – tämä kaikki asiakkaiden parhaaksi, korosti Mäki.

Tienpidon näkymät ovat positiiviset, koska vuoden 2020  perustienpidon rahoitus  on huomattavasti viime vuotta suurempi.  Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tienpitoon käytettävissä yli 75 milj. euroa, kertoi johtaja Timo Mäkikyrö ELY-keskuksesta. Ylivieskan seutukunnassa merkittävimmät tienparannuskohteet ovat kantatien 63 kunnostus Sievin -  Ylivieska jaksolla, maantien 760 Sievi - Reisjärvi kunnostus sekä Valtatien 8 sillan kunnostus Kalajoella. Lisäksi Oulaisissa rakennetaan liikennevalot kantatielle 86 Haapavedentien risteykseen.  Maanteiden talvihoitoa on parannettu alueen vilkkaimmalla tieverkolla. Kala- ja Pyhäjokilaaksojen alueella on lukuisia kevyen liikenteen väylähankkeita, joita ei nykyrahoituksella ole mahdollista toteuttaa, koska tienpidossa ovat etusijalla tieverkon päivittäinen liikennöitävyys sekä tieverkon kunnon hallinta. ELY:n toimesta on käynnistynyt joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelu    ja kuluvan kevään aikana pidetään kuntakohtaisia työpajoja suunnittelutyöhön liittyen. Suunnittelu tähtää vuonna 2021 tapahtuvaan joukkoliikenteen kilpailutukseen alueella.

ELY-keskus järjestää kuntien johdolle foorumeita yhdessä TE-toimiston kanssa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa säännöllisesti. Foorumeiden tavoitteena on vuoropuhelu kuntien kanssa ja yhteisten kehittämiskohteiden tunnistaminen. Seminaarissa käydään läpi yhdessä kuntien edustajien kanssa alueen elinkeinojen, liikenteen ja ympäristöasioiden näkymiä. 

Lisätietoja:

Ylijohtaja Jonas Liimatta, ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, puh. 0295 038 494
Johtaja Petri Keränen, ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, puh. 0295 026 727
Johtaja Timo Mäkikyrö, ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, puh. 0295 038 268
Johtaja Maire Mäki, TE-toimisto, puh. 0295 056 800
Viestintäpäällikkö Tuula Pörhö, ELY-keskus, puh. 0295 038 233
Ylivieskan seutukunnan ja alueen kuntien johto

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)