Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområden i Storå, Kauhajoki och Östermark är färdig (landskapen i Österbotten)

Det var möjligt att bidra med hydrogeologisk information till avgränsnings- och klassificeringsförslagen om de grundvattenområden, vars huvudsakliga förläggningskommun är Storå, under tiden 15.1-15.3.2019. Om grundvattenområdena med huvudsaklig förläggningskommun i Kauhajoki var det möjligt att framföra ovan nämnda uppgifter under tiden 15.2-29.3.2019 och om grundvattenområden med huvudsaklig förläggningskommun i Östermark var det möjligt att framföra samma uppgifter under tiden 28.2-15.4.2019. Efter ovan nämnda samrådstider har NTM-centralen gått igenom responsen och gett sitt bemötande av dem.

I Storå finns 19 klassificerade grundvattenområden, varav 5 är viktiga för vattenförsörjningen och 14 är andra för vattenförsörjning lämpliga grundvattenområden. Dessutom har fem områden betydande, direkt grundvattenberoende ytvatten- och terrestra ekosystem, som är skyddade med stöd av annan lagstiftning, varför de är klassificerade i klassen E. Av grundvattenområdena i Storå går de flesta i delvis moräntäckta sand- och grusförekomster, som ligger i nord-sydlig riktning. I de ler- och silttäckta sand- och grusförekomsterna längs Heikkilänjoki å, i strandavlagringarna på sluttningen av och i de utsköljda moränförekomsterna på Lauhanvuori finns också grundvattenreserver som kan utnyttjas. Det finns klassificerade grundvattenområden i hela kommunens område. Särdraget i Storås norra del är att där förekommer artesiskt grundvatten.

I Kauhajoki finns 28 klassificerade grundvattenområden, av vilka 22 är viktiga för vattenförsörjningen och 6 andra för vattenförsörjning lämpliga grundvattenområden. Dessutom har 9 områden betydande, direkt grundvattenberoende ytvatten- och terrestra ekosystem, som är skyddade med stöd av annan lagstiftning, varför de är klassificerade i klassen E. Områdena med den största arealen och grundvattenreserverna ligger i åsavlagringarna i närheten av och på den västra sidan av Hyypänjokidalen samt i den längsgående åsen som går i nord-sydlig riktning i Kauhajokis östra del. Även i strandavlagringarna, randbildningarna och i de täckta förekomsterna är grundvattenbildningen riklig. Däremot är grundvattenbildningen obetydlig i moränförekomsterna. Samråd om Keltamäki grundvattenområde kommer att ordnas på nytt när strukturutredningsprojektet har blivit färdigt i samband med klassificeringen och avgränsningen i Kauhava.

I Östermark finns 13 klassificerade grundvattenområden, av vilka 11 är viktiga för vattenförsörjningen och 2 andra för vattenförsörjning lämpliga grundvattenområden. Dessutom har ett område betydande, direkt grundvattenberoende ytvatten- och terrestra ekosystem, som är skyddade med stöd av annan lagstiftning, varför det är klassificerat i klassen E. I den östra delen av Östermark är grundvattenområdena Horonkylä och Jussinmäki till arealen och grundvattenreserverna viktiga längsgående åsar. Grundvattenområdena i den södra delen av Östermark är å sin sida huvudsakligen mindre strandavlagringar som har mindre areal och grundvattenreserver. I förekomsterna bildas dock rikligt med grundvatten som kan utnyttjas. I Östermark finns även två täckta grundvattenförekomster (Itäneva och Korvenkylä), i vilka de vattenledande sand- och grusskikten täcks av tjocka och täta jordlager.

NTM-centralen har infört de justerade klassificeringarna och gränserna för grundvattenområdena i Storå kommun, Kauhajoki stad och Östermark kommun i datasystemet för miljövårdsinformation. NTM-centralen sparar också avgränsnings- och klassificeringsförslagen i det riksomfattande datasystemet för miljövårdsinformation/geografiska informationssystemet för grundvattenområden, där det finns tillgängliga efter uppdateringen (Storå juni 2019, Kauhajoki och Östermark december 2019) (www.syke.fi/avointieto).

Klassificerings- och avgränsningsändringarna av grundvattenområdena i Kauhajoki och Östermark träder i kraft 7.6.2019. Ändringarna av grundvattenområdenas gränser och klassificering i Storå trädde i kraft 27.5.2019.

Grundvattenområdena avgränsas och klassificeras på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information. På så sätt kan NTM-centralen senare ändra grundvattenområdenas gränser och klassificering på basis av ny hydrogeologisk information. Eventuella senare avgränsnings- och klassificeringsändringar informeras skilt och samråd ordnas om dem.

Grundvattenområdena på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vatten- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. Enligt den nya lagstiftningen ska alla grundvattenområden granskas enligt skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten.

Enligt den nya lagstiftningen ska NTM-centralen klassificera alla grundvattenområden enligt skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning enligt följande:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom i klassen E de grundvattenområden, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Mer information:

 

 


Regional information