Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Pohjavesialueiden rajaamisen ja luokittelun uudet säännökset (Pirkanmaan ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemä pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus on perustunut ohjeistukseen. Nyt vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin on lisätty uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku. Uusilla säännöksillä parannetaan tiedottamista ja pohjavesialueella toimivien oikeusturvaa säätämällä osallistumismahdollisuudesta. Lakimuutos tulee voimaan 1.2.2015. Ympäristöministeriö tulee myöhemmin tarkentamaan säännöksiä asetuksella ja lisäksi ohjeistamaan niiden toimeenpanoa.

Nykyisin pohjavesialueet on luokiteltu kolmeen luokkaan. Jatkossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset luokittelevat ne vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella 1-luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet) ja 2-luokkaan (muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet). Uusi luokittelu korvaa nykyiset I ja II luokat, joten nämä alueet tullaan luokittelemaan uudelleen. Nykyisin käytössä oleva luokka III, eli muu pohjavesialue, poistuu.

Laissa säädetään myös pohjavesialueista, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia.  Näitä pohjavesialueita koskien otetaan käyttöön uusi E-luokka. Pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä ovat esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet sekä tietyt suot. Laissa on säännökset myös pohjavesialueen suojelusuunnitelman sisällöstä ja valmistelusta. Kunta voi jatkossakin laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelman, joka laaditaan pohjavesialueelle tarve- ja riskiperusteisesti.

Pohjavesialueiden rajaamisen ja luokittelun tarkentamista on tehty Pirkanmaalla useissa kunnissa viime aikoina mm. pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeessa (POSKI-hanke), ja III luokan pohjavesialueita ei enää ole. Pirkanmaalla on tällä hetkellä 92 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta ja 68 vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta.

Nyt tullaan erityisesti huomioimaan myös ne pohjavesialueet, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Pirkanmaalla on osalla pohjavesialueista hyvät tiedot lähdealueista, mutta osalla alueista tarvitaan maastokäyntejä.


Regional information