Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Östermark (landskapen i Österbotten)

Grundvattenområdena på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. Enligt den nya lagstiftningen ska alla grundvattenområden granskas enligt skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten. Ett kommunspecifikt samråd ordnas om avgränsnings- och klassificeringsändringarna, och följande i tur står Östermark kommun. Under samrådet har kommuninvånarna möjlighet att bidra med information som har betydelse för klassificeringen och gränsdragningen. Utöver grundvattenområdena som helt och hållet ligger i Östermark kommun omfattar samrådet även förslaget till klassificering av Horonkylä grundvattenområde som fortsätter till Närpes. Samråd om klassificeringen och avgräsningen av grundvattenområden i Närpes ordnas senare och i samband med detta omfattar samrådet även förslaget till klassificering och avgränsning av Kankaanmäki grundvattenområde som ligger på gränsen till Östermark, Närpes, Bötom och Kristinestad.

Enligt lagen ska Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) klassificera grundvattenområden enligt följande:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom i klassen E de grundvattenområden, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

NTM-centralen publicerar en kungörelse om beredningshandlingarna på anslagstavlan i kommunen där grundvattenområdet ligger. Handlingarna är framlagda till påseende på kommun-/stadskansliet i Östermark och Närpes under ämbetsverkens öppethållningstider under tiden 28.2.–15.4.2019 samt elektroniskt:

www.miljo.fi > Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > (välj) Södra Öster-bottens NTM-central 

NTM-centralen påminner om att klassificeringen och gränsdragningen endast görs på basis av hydrogeologisk information. Informationen kan skickas till NTM-centralen senast 15.4.2019 kl. 16.00 via post eller e-post:

Postadress: Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101 Seinäjoki

E-post: registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi

Efter att förslaget har varit framlagt till påseende sammanställer NTM-centralen responsen från utlåtandena och allmänheten och ger ett bemötande av dem. På basis av ny hydrogeologisk information från sam-rådsresponsen kan ändringar i klassificeringarna och avgränsningarna av grundvattenområdena göras vid behov. Efter detta meddelas om klasserna och gränserna enligt den nya klassificeringen, efter vilket de nya klassificeringarna och gränsdragningarna är i kraft.

Uppgifterna om grundvattenområdet sparas och uppdateras med fördröjning i det riksomfattande datasystemet för miljövårdsinformation/geografiska informationssystemet för grundvattenområden efter att meddelandet har publicerats (två gånger per år).

Mer information:


Regional information