Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Avgränsning och klassificering av grundvattenområdena i Korsholm är färdig (Österbotten)

Till de grundvattenområden, vars huvudsakliga förläggningskommun är Korsholm, var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information som var viktig för avgränsningen och klassificeringen under tiden 2.7–31.8.2018 och 26.3–26.4.2019. Efter det har NTM-centralen gått igenom responsen och gett sitt bemötande.

I Korsholm finns sex grundvattenområden, varav fyra är viktiga för vattenförsörjningen (klass 1) och två som är lämpliga för övrig vattenförsörjning (klass 2). Gränsdragningar gjordes för ett grundvattenområde och två grundvattenområden avlägsnades från klassificeringen. Tre av grundvattenområdena är smala åsar, av vilka två är partiellt täckta av lera och silt. De tre resterande grundvattenområdena är strandavlagringar med utnyttjningsbara grundvattentillgångar som avlagrats vid bergs- eller moränformationer.

NTM-centralen i Södra-Österbotten sparar gräns- och klassificeringsändringarna i det riksomfattande datasystemet för miljöskydd och i det geografiska informationssystemet för grundvattenområden, där de finns tillgängliga efter uppdateringen 28.5.2019 (förutom Rismarken och Spikarna som uppdateras i december 2019):

Ändringarna av grundvattenområdenas klassificering och gränser träder i kraft 23.5.2019.

Gränserna för grundvattenområdena dras upp och klassificeringen av dem görs på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information. På så sätt kan NTM-centralen även senare kontrollera grundvattenområdenas gränser och klassificeringar på basis av ny hydrogeologisk information. Eventuella framtida ändringar i klassificeringen och gränsdragningen meddelas skilt och i form av ett nytt hörande.

Grundvattenområdena i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. I och med den nya lagstiftningen granskas alla grundvattenområden med avsikt på deras skyddsbehov och lämplighet för vattenförsörjning. I grundvattenområdena granskas samtidigt ekosystem som är beroende av grundvatten.

Enligt lagen klassificerar NTM-centralerna grundvattenområdena på följande sätt:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom grundvattenområden som Klass E, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Mer information:


Regional information