Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Kristinestad (landskapen i Österbotten)

Grundvattenområdena på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. Enligt den nya lagstiftningen ska alla grundvattenområden granskas enligt skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten. Ett kommunspecifikt samråd ordnas om avgränsnings- och klassificeringsändringarna, och följande i tur står staden Kristinestad. Under samrådet har kommuninvånarna möjlighet att bidra med information som har betydelse för klassificeringen och gränsdragningen.

Enligt lagen ska Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) klassificera grundvattenområden enligt följande:

Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.

Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.

– Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom i klassen E de grundvattenområden, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

NTM-centralen publicerar en kungörelse om beredningshandlingarna på anslagstavlan i kommunen där grundvattenområdet ligger. Handlingarna är framlagda till påseende på stadskansliet i Kristinestad under ämbetsverkens öppethållningstider under tiden 25.4.–10.6.2019 samt elektroniskt:

www.miljo.fi > Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > (välj) Södra Österbottens NTM-central 

NTM-centralen påminner om att klassificeringen och gränsdragningen endast görs på basis av hydrogeologisk information. Informationen kan skickas till NTM-centralen senast 10.6.2019 kl. 16.00 via post eller e-post:

Postadress: Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101 Seinäjoki

E-post: registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi

Efter att förslaget har varit framlagt till påseende sammanställer NTM-centralen responsen från utlåtandena och allmänheten och ger ett bemötande av dem. På basis av ny hydrogeologisk information från sam-rådsresponsen kan ändringar i klassificeringarna och avgränsningarna av grundvattenområdena göras vid behov. Efter detta meddelas om klasserna och gränserna enligt den nya klassificeringen, efter vilket de nya klassificeringarna och gränsdragningarna är i kraft.

Uppgifterna om grundvattenområdet sparas och uppdateras med fördröjning i det riksomfattande datasystemet för miljövårdsinformation/geografiska informationssystemet för grundvattenområden efter att meddelandet har publicerats (två gånger per år).

Mer information ges vid behov av överinspektör Tilda Rantataro tel. 0295 027 668.

Mer information:

 


Regional information