Navigeringsmeny

Regional information

Avgränsning och klassificering av grundvattenområdena i Karleby, Malax, Närpes och Etseri är färdig (landskapen i Österbotten)

Under de kommunspecifika samråden var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information för avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdena i Karleby, Malax, Närpes och Etseri. Efter samrådet har NTM-centralen gått igenom responsen och gett sitt bemötande av dem.

Grundvattenområdena i Karleby ligger huvudsakligen i två åsavsnitt. I Karleby klassificerades 12 grundvattenområden, av vilka åtta i klass 1 och fyra i klass 2. Två grundvattenområden togs bort ur klassificeringen och två nya klassificerades. De mest betydande förändringarna var sammanslagningar av grundvattenområden. Områden slogs samman, eftersom de aktuella grundvattenområdena hör till samma helhet av åsar. Sammanslagningen gällde fyra helheter. Ändringar av avgränsningar gjordes för flera grundvattenområden. På grundvattenområdena i Karleby är 16 grundvattentäkter för samhällen i bruk, från vilka grundvatten tas ca 8800 m3/dygn för behoven i Karleby och närkommunerna.

I Malax finns fem grundvattenområden av klass 1, som är viktiga för vattenförsörjningen, och ett grundvattenområde av klass 2, som är lämpligt för vattenförsörjning. Delområdena på Kolnebackens åsformation slogs samman till ett grundvattenområde och ändringar av gränsdragningen gjordes på tre områden på basis av preciserande grundvattenutredningar. Ett grundvattenområde togs bort ur klassificeringen och ett punktformat grundvattenområde infördes på nytt i klassificeringen som ett område av klass 2 på grund av dess specifika vattenavgivningskapacitet. 

I Närpes finns fem grundvattenområden av klass 1, som är viktiga för vattenförsörjningen, och två grundvattenområden av klass 2, som är lämpliga för vattenförsörjning. Dessutom finns ett grundvattenområde som togs bort ur klassificeringen. För tre områden gjordes tekniska korrigeringar av gränsdragningen och delområdena i Kankaanmäki grundvattenförekomst slogs samman till ett grundvattenområde. På basis av tilläggsinformationen som erhölls i samrådet togs grundvattenområdet Vitberget inte bort ur klassificeringen enligt förslaget, utan det kvarstår som ett viktigt grundvattenområde för vattenförsörjningen.

I Etseri finns tre grundvattenområden av klass 1, som är viktiga för vattenförsörjningen, och sju grundvattenområden av klass 2, som är lämpliga för vattenförsörjning. Bland de senare nämnda finns ett direkt grundvattenberoende mark- eller ytvattenekosystem (klass E) på Arpaistenkangas och Torakkakangas A. I denna klassificering togs fem grundvattenområden bort ur klassificeringen. Sileäkangas och Nousunlahti slogs samman till grundvattenområdet Sileäkangas och Liesjärvi och Könninkangas slogs samman till grundvattenområdet Könninkangas. Gränserna för grundvattenbildningsområdena förenades med vattendragens strandlinjer.

NTM-centralen har infört de justerade klassificeringarna och gränserna för grundvattenområdena i Karleby stad, Malax kommun, Närpes stad och Etseri stad i datasystemet för miljövårdsinformation. NTM-centralen sparar också avgränsnings- och klassificeringsändringarna i det riksomfattande datasystemet för miljövårdsinformation/geografiska informationssystemet för grundvattenområden, där de finns tillgängliga efter uppdateringen (juni 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Ändringarna av grundvattenområdenas klassificering och avgränsning är i kraft i Karleby från och med 11.2.2020, i Malax och Närpes från och med 13.2.2020 och i Etseri från och med 10.2.2020.

Grundvattenområdena avgränsas och klassificeras på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information och annan väsentlig information (t.ex. vattenanskaffning). På så sätt kan NTM-centralen även senare ändra grundvattenområdenas gränser och klassificering på basis av ny information. Grundvattenområdets gräns och klassificering kan ändras exempelvis om vattenuttaget från området inleds eller upphör eller om det framkommer ny information om områdets hydrogeologi eller grundvattenberoende ekosystem. Eventuella senare avgränsnings- och klassificeringsändringar informeras skilt och samråd ordnas om dem.

Mer information:

Vid behov ges mer infomration av:

  • Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattenområdena i Karleby, Malax och Närpes) och
  • Grundvattenexpert Anna Vainio, tfn 0295 027 640 (grundvattenområdena i Etseri).

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)