Navigeringsmeny

Regional information

Avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Alavo, Kronoby och Seinäjoki är färdig (Landskapen i Österbotten)

Under de kommunspecifika samråden var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information för avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdena i Alavo, Kronoby och Seinäjoki. Efter samrådet har NTM-centralen gått igenom responsen och gett sitt bemötande av dem. 

Grundvattenområdena i Alavo hör till två åsformationer med ställvisa avbrott, formationerna sträcker sig i nord-sydlig riktning från Etseri till Alajärvi via den östra delen av Alavo och till Kuortane via den mellersta delen av Alavo. Dessutom finns ett punktformat grundvattenområde i Alavo. Av grundvattenområdena i Alavo klassificerades fem i klass 1, ett i klass 1E och sex i klass 2. Ändringar i gränsdragningarna gjordes på sex områden och namnändringar gjordes för två områden. Ett grundvattenområde togs bort ut klassificeringen. På grundvattenområdena i Alavo finns sex vattentäkter som är i bruk och grundvattenuttaget är totalt 2288 m3/dygn.

Grundvattenområdena i Kronoby ligger huvudsakligen i en åsformation som går från Laukas via Saarijärvi och Kaustby till Bottenviken. Goda grundvattenförekomster förekommer även i de långa och smala åsryggarna som går norrut från den egentliga åsformationen. I Kronoby klassificerades åtta grundvattenområden, av vilka fem i klass 1 och tre i klass 2. På områden gjordes mindre gränsdragningar som noggrannare representerar grundvattenförekomsternas hydrogeologiska egenskaper. Den mest betydande förändringen var sammanslagningen av delområdena i Viiperinosi grundvattenförekomst. 

I Seinäjoki ligger största delen av grundvattenområdena i Ylistaro och Peräseinäjoki och hör till åsformationer med avbrott. Dessutom finns i Seinäjoki ett flertal grundvattenområden som klassificerats som punktformade. I dessa områden ligger grundvattenförekomsten under tjocka lager av lera och silt eller så finns grundvattnet tillgängligt via bergbrunn. I Seinäjoki klassificerades 17 grundvattenområden, varav åtta i klass 1 och nio i klass 2. På grundvattenområdena i Seinäjoki finns cirka tio grundvattentäkter för samhällen och grundvattenuttaget är ca 600 m3/dygn.

NTM-centralen har infört de justerade klassificeringarna och gränserna för grundvattenområdena i Alavo stad, Kronoby kommun och Seinäjoki stad i datasystemet för miljövårdsinformation. NTM-centralen sparar också avgränsnings- och klassificeringsändringarna i det riksomfattande datasystemet för miljövårdsinformation/geografiska informationssystemet för grundvattenområden, där de finns tillgängliga efter uppdateringen (juni/december 2020) (www.syke.fi/avointieto). 

Ändringarna av grundvattenområdenas klassificering och avgränsning är i kraft i Alavo från och med 21.4.2020, i Kronoby från och med 20.4.2020 och i Seinäjoki från och med 16.4.2020. 

Grundvattenområdena avgränsas och klassificeras på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information och annan väsentlig information (t.ex. vattenanskaffning). På så sätt kan NTM-centralen även senare ändra grundvattenområdenas gränser och klassificering på basis av ny information. Grundvattenområdets gräns och klassificering kan ändras exempelvis om vattenuttaget från området inleds eller upphör eller om det framkommer ny information om områdets hydrogeologi eller grundvattenberoende ekosystem. Eventuella senare avgränsnings- och klassificeringsändringar informeras skilt och samråd ordnas om dem. 

Vid behov ges mer information av:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)