Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjaveden havaintoputkien asennus Pynnänkangas-Jeltinkangas-Kallionkulma -alueella Urjalassa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on meneillään valtakunnallinen pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitushanke. Hankkeen aikana Pirkanmaan ELY-keskus tarkistaa kaikkien pohjavesialueiden (160 kpl) rajojen sijainnin ja luokituksen. Myös poistetut pohjavesialueet käydään läpi (136 kpl). Pohjavesialueen rajojen määrittäminen tulee perustua parhaimpaan saatavilla olevaan geologiseen tietoon. Paikallisen maaperägeologian tunteminen auttaa pohjavesialueen rajaamisessa. Urjalassa olevassa harjujaksolla, jota tarkemmin tutkitaan, on neljä pohjavesialuetta Pynnänkangas, Jeltinkangas A ja B sekä Kallionkulma. Näistä alueista ei ole olemassa kattavaa tietoa mm. harjuytimen sijainnista tai laadusta.

Pohjavesitutkimuksissa asennetaan kuusi pohjaveden havaintoputkea. Havaintoputket asennetaan kairaamalla. Kairaukset tehdään harjun laelta kallionpintaan saakka. Kairauksilla saadaan arvokasta tietoa maaperän koostumuksesta ja kerrosjärjestyksestä, pohjaveden virtausolosuhteista ja pohjaveden pinnankorkeudesta. Kaikista kairauksista otetaan ylös maalajihavainnot sekä pohjaveden ja kallion pinnantasot. Kaikkien putkien asentamiseen on pyydetty maanomistajien suostumus.

Pohjavesiputkista tullaan jatkossa tekemään pohjaveden pinnantason sekä laadun seurantaa. Pohjaveden laadun seuranta liittyy vesienhoidon toimeenpanoon.

Kairaukset aloitetaan 2.1.2019 ja ne saadaan valmiiksi viikolla 2. Kairauspisteillä on mukana ELY-keskuksen edustaja, joka antaa tarvittaessa lisätietoa hankkeesta. Kairaamisesta, etenkin kolmen metrin kalliovarmistuksen kairaamisesta, lähtee kova ääni. Tällöin kairakoneen lähelle ei kannata tulla ilman kuulosuojaimia. Kairaustulokset ja havainnot pohjaveden pinnantasosta viedään Suomen ympäristökeskuksen avoin data -palveluun.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, kairaukset:

  • Ylitarkastaja Annukka Galkin, annukka.galkin@ely-keskus.fi tai p. 0295036323
  • Suunnittelija Annika Anttila, annika.anttila@ely-keskus.fi tai p. 0295036321  

Regional information