Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Skarvsamarbetsgruppen för Österbotten och Mellersta Österbotten behandlade den regionala handlingsplanen (landskapen i Österbotten)

På fredag 5.5.2017 höll den regionala skarvsamarbetsgruppen för Österbotten och Mellersta Österbotten sitt fjärde möte. På mötet behandlades utkastet till delar av den handlingsplan som en mindre tillsatt arbetsgrupp inom samarbetsgruppen har tagit fram. Den regionala handlingsplanens syfte är fungera som underlag vid behandlingen av undantagslov vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Arbetet med att ta fram en regional handlingsplan fortsätter och planen behandlas nästa gång på samarbetsgruppens möte 19.6.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen är tillsatt enligt rekommendation av Henrikssons riksomfattande skarvarbetsgrupp. Till gruppens uppgifter hör att med stöd av expertkunskap och kännedom om lokala förhållanden hålla sig informerad om utvecklingen av storskarvsbeståndet i sin region och identifiera eventuella problemområden och -situationer i anknytning med arten samt aktivt och genom att ta itu med problem ta fram lösningar som är lämpliga för regionen och tillfredsställer alla parter. Gruppen består av 28 regionala representanter.

Tilläggsinformation:

  • Vincent Westberg, ordförande för arbetsgruppen, 0295 027 956
  • Lotta Haldin, sekreterare för arbetsgruppen, 0295 027 792

Regional information