Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Österbotten främjar regionens livskraft och företagens och sysselsättningens tillväxt (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) beviljades år 2019 finansiering för sammanlagt över 178 miljoner euro. Beloppet består både av finansiering för landsbygdsutveckling, investeringsstöd, räntestödslån, utvecklingsprojekt, företagsstöd och skötseln av sysselsättningen samt invandring,  finansiering från Business Finland och Finnvera. NTM-centralen i Österbotten är en stark finansiär för företagen, vilket i sin tur ökar regionens livskraft och stöder sysselsättningen.

Landsbygden utvecklas och blir starkare

Förra året var ett rekordår för denna programperiod när det gäller gårdsbrukens investeringar. I bidrag beviljades hela 24,2 miljoner euro och i räntestödslån 18,8 miljoner euro. Antalet positiva beslut om investeringsstöd var ca 300 stycken och de gjordes inom alla produktionsinriktningar. Mest stöd beviljades till växthusproduktion, vilket är ett tecken på trädgårdsbranschens starka tillväxtvilja.

År 2019 avsåg en stor del av de positiva besluten om utvecklingsprojekt livsmedelsbranschen. En förändring som ses är bl.a. projektens starka vilja att samarbeta sinsemellan. Under året fattades 82 positiva företagsstödbeslut, varav 60 stycken från NTM-centralens finansieringskvot och 22 från Leader-gruppernas finansieringskvot. Största delen av medlen beviljades till livsmedelsbranschen, men medel beviljades också till tillverkning av metallprodukter och utveckling av tjänster. Enligt SMF-företagsbarometern som publicerades denna vecka har de mest populära åtgärderna för att minska affärsverksamhetens klimatpåverkan varit att effektivera återvinningen samt företagets och produktionens energianvändning. Detta syns också i beviljandet av stöd, eftersom en betydande del av stöden har gått till bl.a. företag inom branscherna för trä-, bioenergi- och kretsloppsekonomi.

Bristen på arbetskraft lindras genom samanskaffningsutbildningar och främjande av arbetskraftsinvandring

Tillgången på arbetskraft har redan länge varit ett hinder för företagens tillväxt inom området för NTM-centralen i Österbotten. I SMF-företagsbarometern uppger 16 procent av svararna att tillgången till arbetskraft är ett märkbart hinder för tillväxt och t.o.m. 53 procent uppger att tillgången till arbetskraft begränsar företagets tillväxt i viss mån. NTM-centralen i Österbotten främjar arbetsmarknadens funktion genom arbetskrafts- och näringstjänster, som bl.a. yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, samanskaffningsutbildning (Precisions- och RekryUtbildningar), integrationsutbildning, träningstjänster och lönesubvention. NTM-centralen i Österbotten använde år 2019 sammanlagt 8,6 miljoner euro för anskaffning av utbildningar och träningar. Till lönesubventioner användes 3,2 miljoner euro, varav 77 procent riktades till företag. Arbets- och näringsbyrån beviljade startpeng till blivande företagare för 1,4 miljoner euro. Med nationell finansiering anskaffades utbildningar inom olika branscher enligt näringslivets behov, till exempel inom el-, metall-, transport och byggnadsbranscherna. Av utbildningsfinansieringen användes 251 000 euro till anskaffning av precisions- och rekryteringsutbildningar.

Med RekryUtbildningar kan man snabbt svara på arbetsgivarens behov av att anställa kunnig arbetskraft. Dessutom har NTM-centralen i Österbotten tillsammans med arbets- och näringsbyrån förstärkt bl.a. verksamheten inom EURES-arbetsförmedlingsnätverket. Avsikten är att öka arbetskraftsinvandringen som en del av ekosystemet Talent Coastline. Österbottens NTM-centrals nya regionala riktlinje för beviljande av arbetstillstånd trädde i kraft i december förra året. Avsikten med den regionala riktlinjen för beviljande av arbetstillstånd är att säkerställa arbetsmarknadens funktion i regionen. I den nya riktlinjen ställs fler branscher utanför kravet på prövning av tillgången till arbetskraft i syfte att göra företagens rekrytering av kunnig arbetskraft smidigare.  

Företagens tillväxt och utveckling ökar sysselsättningen och skapar ny omsättning

Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras finansiering också via andra NTM-centraler, Business Finland och Finnvera. NTM-centralen i Mellersta Finland beviljade förra året totalt 4,2 miljoner euro i finansiering för utvecklings- och investeringsprojekt vid SMF-företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. Understöd för utvecklande av företag beviljades till 68 projekt, varav största delen var internationaliserings- och produktutvecklingsprojekt. Företagsutvecklingstjänster beviljades för ca en miljon euro och tyngdpunkten låg på marknadsföring och kommersialisering av innovationer.  

År 2019 fick Österbotten rekordmycket finansiering från Business Finland. Även om små och medelstora företag inom Österbottens NTM-centrals område enligt SMF-barometern förhåller sig mer reserverat till klimatåtgärder än hela landets genomsnitt, så har bl.a. följande av Business Finlands program stått i centrum för utvecklingen: smarta energisystem, lagring av energi och mera hållbara produktionsmetoder. SMF-företagen inom regionen utnyttjar innovationssedeln för att förnya sina produktsortiment och mässbidraget uppmuntrar företag att delta i internationella mässevenemang. Energistödet i sin tur hjälper att investera i renare energiproduktion främst genom utnyttjande av solenergi. Enbart i Österbotten bedöms innovationsfinansieringen ha genererat ca 200 arbetsplatser mer och den nya affärsverksamheten uppskattas leda till ca 150 miljoner euro i ny omsättning och ca 1500 nya eller förnyade jobb. Business Finland är en del av det riksomfattande Team Finland-nätverket, som inom området koordineras av NTM-centralen i Österbotten. Team Finland är ett paraply för alla statsfinansierade tillväxt- och internationaliseringstjänster för företag.

Länk till finansieringspublikationen (pdf, 2,5 MB)

 

Ytterligare information om finansieringen ger:

Österbottens NTM-centrals överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501
Österbottens TE-byrås direktör  Mika Palosaari, tfn 0295 056 150
Landsbygdsenhetens chef  Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572
Enheten för arbetsliv och kompetens
    - kompetens- och internationaliseringschef, Francesca Cucinotta, tfn 0295 028 646
    - sakkunnig Mirva Hannelin tfn 0295 028 555
Business Finland, Mika Niskanen, tfn 050 312 8608
NTM-centralen i Mellersta Finland, Henrik Granqvist, tfn 0295 028 551
Kommunikationschef, Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)