Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Hög kvalitet på kundarbetet vid NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Verksamheten vid NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) för år 2018 präglades av en aktiv beredning av landskapsreformen, men man satsade fortfarande starkt på att utveckla tjänsterna. Enligt resultaten i den riksomfattande enkäten om servicenöjdhet är kvaliteten på tjänsterna och kundarbetet utmärkt vid NTM-centralerna i Finland.

Positiv utveckling i nästan alla servicehelheter 

Med i enkäten om servicenöjdhet var alla 15 NTM-centraler och UF-centrets betalningstjänster. I enkäten år 2018 fick man totalt 4821 svar, och av dem var 58 procent sådana som gällde betalningstjänster. Antalet svar till Österbottens NTM-centrals enkät var 161.

Enligt responsen har den helhetsmässiga tillfredsställelsen fortsatt att öka och de långsiktiga satsningar som gjorts på kundservicen samt personalens starka yrkeskompetens syns som en positiv utveckling. Verksamheten vid NTM-centralerna och UF-centret baserar sig på de givna resultatmålen och uppnåendet av dem följs årligen med hjälp av mätare för resultatmål.

 

Tillfredsställelsen inom olika delområden 2016 - 2018 vid alla NTM-centraler

 

2018 

2017 

2016 

Finansiering 

4,32 

4,21 

4,04 

Utbetalning

4,02 

4,01 

3,94 

Tillstånd 

4,42 

4,43 

4,14 

Övervakning  

4,31 

4,20 

4,11 

Utvecklingstjänster för företag, analys och konsultering

Utvecklingstjänster för företag, utbildning

4,48 

 

4,25 

4,39 

 

4,11 

4,34 

 

4,08 

Alla tjänster 

4,16 

4,11 

4,03 

 

Vid NTM-centralen i Österbotten fick finansieringstjänsterna ett utmärkt resultat 4,33 (skala 1= dålig och 5= utmärkt) och kunderna var också mycket nöjda med den snabba behandlingstiden (3,96). Medeltalet för helhetstillfredsställelsen var 4,32. Den vänliga betjäningen, sakkunskapen och rådgivningen fick mycket beröm av kunderna. Processen i sig upplevdes också som lätt och smidig, även om det gavs en del kritik för hur informationssystemen fungerar.

När det gäller betalningstjänsterna gav kunderna vid NTM-centralen i Österbotten ett mycket bra vitsord för behandlingstiden (4,31). Sakkunskapen, den vänliga betjäningen och beslutets motivering fick vitsordet god, men kritik gavs allmänt om processen, som upplevdes vara för byråkratisk.

Vänlig och sakkunnig personal

Vid NTM-centralen i Österbotten närmar sig sakkunskapen, den vänliga betjäningen, behandlingstiden, beslutets motivering, rådgivningen och tjänsten i sin helhet bedömningen utmärkt. Speciellt bedömningen av beslutets motivering, rådgivningen och den vänliga betjäningen vittnar om att kunderna är mycket nöjda, och det glädjer hela personalen vid NTM-centralen i Österbotten. Besluten upplevdes vara rättvisa och rådgivningen har varit yrkeskunnig och snabb.

 

Tillfredsställelsen med NTM-centralen i Österbotten på skalan 1=dålig, 5=utmärkt
Tillfredsställelsen med servicen 4,42
Vänlig betjäning 4,70
Behandlingstid 4,13
Beslutets motivering 4,46
Rådgivning 4,32
Tjänsten i sin helhet 4,36

 

Som helhet har NTM-centralerna nått sina resultatmål mycket bra, personalen är nöjd och kundresponsen har blivit allt bättre. Utvecklingen av de digitala tjänsterna framskrider enligt planerna. Verksamheten vid NTM-centralerna har under sina tio verksamhetsår funnit sin form. Efter att reformen föll, fortsätter NTM-centralerna och TE-byråerna och vidareutvecklar sin verksamhet, berättar överdirektör Marja-Riitta Vest från NTM-centralen i Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten fokuserar fortsättningsvis starkt på sitt kundarbete och på att utveckla verksamheten. Fastän resultaten är utmärkta, krävs det arbete för att bibehålla dem på denna nivå. NTM-centralerna utför sitt arbete i ett nära samarbete med sina intressentgrupper och speciellt samarbetet inom området för Österbottens NTM-central saknar sin like. 

Vid NTM-centralen i Österbotten lever vi i nuet och utvecklar kundorienterade tjänster med beaktande av förändringarna i verksamhetsmiljön, i ett nätverksliknande samarbete med aktörerna inom området. NTM-centralernas målsättning är att skapa hållbar tillväxt och välfärd utifrån regionens starka sidor, säger Vest.

Närmare upplysningar:
överdirektör Marja-Riitta Vest, tfn 0295 028 558

 

 

 

 


Regional information