Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Hög kvalitet på kundarbetet vid NTM-centralen i Österbotten

På grund av coronakrisens utmaningar var år 2020 exceptionellt för såväl kunderna som NTM-centralerna och UF-centret. Coronakrisen var märkbart utmanande för ämbetsverkens verksamhet och det krävdes anpassningar inom servicen och i arbetssätten. Det krävdes en kraftig centralisering av resurserna för att ordna coronafinansiering inklusive rådgivningstjänster för företag via NTM-centralerna. På grund av pandemin förflyttades samarbetet med kunderna och intressentgrupperna nästan helt och hållet över till kommunikation via datanätverk. I digitaliseringen av de egna funktionerna tog man ett stort utvecklingssprång.

Det nationella medelvitsordet för ”servicen i sin helhet” från NTM-centralernas kunder var för alla tjänster 4,26 (på skalan 1–5).  I medelvitsordet ingår också resultatet av en riksomfattande enkät som genomfördes under året, som behandlade NTM-centralernas coronafinansiering. Utan resultaten från coronafinansieringsenkäten var det jämförbara medeltalet för helhetsnöjdheten med servicen 4,36, dvs. något bättre än resultatet för 2019 (4,30). Tjänsten i sin helhet i NTM-centralen i Österbotten var 4,63. Enligt sammanfattningen av resultaten för den riksomfattande enkäten om servicetillfredsställelse låg klienternas nöjdhet på en god nivå för alla de utvärderade faktorerna. Mest nöjda var kunderna, liksom året innan, med servicens vänlighet och sakkunskap. Man kan också se en liten ökning i kundernas nöjdhet med hur snabbt ärenden behandlas.

Vänlig och sakkunnig personal

Vid NTM-centralen i Österbotten närmar sig sakkunskapen, den vänliga betjäningen, behandlingstiden, beslutets motivering, rådgivningen och tjänsten i sin helhet bedömningen utmärkt. Speciellt bedömningen av beslutets motivering, rådgivningen och den vänliga betjäningen vittnar om att kunderna är mycket nöjda, och det glädjer hela personalen vid NTM-centralen i Österbotten. Besluten upplevdes vara rättvisa och rådgivningen har varit yrkeskunnig och snabb.
 

Tillfredsställelsen med NTM-centralen i Österbotten på skalan 1=dålig, 5=utmärkt

Tillfredsställelsen med servicen    4,42
Vänlig betjäning     4,75
Behandlingstid   4,29
Beslutets motivering 4,48
Rådgivning 4,46
Tjänsten i sin helhet  4,63

 

Vid NTM-centralen i Österbotten fick finansieringstjänsterna ett utmärkt resultat 4,26. Kunderna var också mycket nöjda med den vänliga betjäningen, sakkunskapen snabba behandlingstiden och rådgivningen.


När det gäller betalningstjänsterna gav kunderna vid NTM-centralen i Österbotten ett mycket bra vitsord för den vänliga betjäningen (4,9). Sakkunskapen, behandlingstiden och beslutets motivering fick vitsordet utmärkt. Tjänsten i sin helhet fick vitsord 4,6.

I enkäten följer man årligen upp hur väl de sexton ämbetsverk eller riksomfattande tjänster, med ansvar för att ordna service, har lyckats med att producera 50 olika tjänster inom NTM-områdena. Med hjälp av resultaten samlas kundernas uppfattningar och erfarenheter in och de ger i sin tur information om vilka utvecklingsbehov som finns. Samtidigt fungerar de som en viktig mätare i uppföljningen av serviceförmågan på nationell nivå.  

De servicehelheter som bedömdes var finansiering, utbetalning, tillstånds- och övervakningstjänster samt utvecklingstjänster för företag. Dessutom genomfördes en separat enkät om servicetillfredsställelsen i anslutning till coronafinansieringen. För att få fram de riksomfattande resultaten sammanslogs resultaten per tjänst från NTM-centralernas och UF-centrets enkäter. År 2020 fick man sammanlagt cirka 5 600 svar på enkäterna om servicetillfredsställelse. 

Käsi kokoaa torniksi palikoita, joissa on kuvat hymyilevästä, surullisesta ja vakavasta ilmeestä