Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Över 400 miljoner euro riktades till de österbottniska landskapen via NTM-centralen i Södra Österbotten (Landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten beviljade år 2018 över 400 miljoner euro till sitt verksamhetsområde, d.v.s. landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Södra Österbotten är verksam inom trafik- och miljöärenden i alla de tre landskapen, men när det gäller näringsfrågor gäller verksamheten landskapet Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbotten har också en del riksomfattande uppgifter och via dessa uppgifter går en del finansiering även till andra landskap.

– Storleken på finansieringen visar att vi är en betydande regional aktör med branschöverskridande verkningar för invånare, tiotals jord- och lantbruk, företag och andra aktörer i alla österbottniska landskap. Vi är också en omtyckt och viktig samarbetspart bland intressenterna, konstaterar överdirektören för NTM-centralen i Södra Österbotten Mika Soininen belåtet.

Ett riktigt rekordår för investeringar inom gårdsbruket, men framtiden är knappare

År 2018 gjordes ett ansenligt rekord när det gäller investeringar inom gårdsbruket i Södra Österbotten. NTM-centralen beviljade sammanlagt 70,27 miljoner euro i finansiering till investeringar inom gårdsbruket och till generationsväxlingar. Året innan var motsvarande summa 47,7 miljoner euro. Totalt fattades 405 beslut om stöd, vilket är något färre än tidigare år – med andra ord har storleken på investeringarna ökat.

Flest investeringar gjordes på gårdar med mjölkboskap, på 37 gårdar totalt 17,4 miljoner euro. Bland de största finns en ladugård med sju mjölkrobotar. Investeringar på gårdar med nötboskap låg på andra plats med 18 investeringsobjekt.

– Möjligheterna att finansiera investeringar inom gårdsbruket minskar då vi närmar oss slutet av nuvarande finansieringsperiod år 2020. För de som planerar en investering och önskar få finansiering är det skäl att söka om finansiering under detta år, om man vill säkerställa finansiering, uppmanar chef för landsbygdsenheten Ritva Rintapukka på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Sysselsättningsläget förbättrades ytterligare

Antalet arbetslösa i Södra Österbotten fortsatte att minska under år 2018. I slutet av december hade arbets- och näringsbyrån 6797 arbetslösa arbetssökande, varav 309 var utländska medborgare. Också antalet långtidsarbetslösa fortsatte att minska kraftigt under hela fjolåret. Arbetslöshetsgraden var den näst lägsta i Fastlandsfinland. Det fanns fler nya lediga arbetsplatser än året innan.

Med hjälp av lönesubvention sysselsattes ca 1300 personer och med hjälp av startpeng grundades 160 nya företag. Totalt 162 personer startade inom Rekryteringsutbildning, 1500 personer inom arbetskraftsutbildning och 600 personer inledde frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

I vårt område erbjöds det en rekordmängd TE-tjänster (t.ex. arbetskraftsutbildning, träningstjänster, sakkunnigbedömningar). Den totala mängden anskaffningar uppgick till ca 6,6 miljoner euro. TE-tjänsterna har varit effektiva, för av t.ex. de som deltog i arbetskraftsutbildning sysselsattes över 60 %.

Sammanlagt 1,5 miljoner euro användes till integrationstjänster och UF-centret betalade i Södra Österbotten ut ca 2,147 miljoner euro i ersättningar som utbetalas på basis av integrationslagen. Efter integrationsutbildningar har endast 24 % gått arbetslösa.  

Ifjol anknöt 2,09 miljoner euro av understöden för utvecklande av företag i Södra Österbotten (Arbets- och näringsministeriet, ANM) till investerings- och utvecklingsprojekt inom små och medelstora företag som satsar på tillväxt och internationalisering. Projekten riktas bl.a. till investeringar som förbättrar produktiviteten, kartlägger exportmarknaden och utvecklar nya innovationer. Utvecklingstjänsterna för företag (ANM) använde i fjol 0,6 miljoner euro till konsultations- och fortbildningstjänster för företag.

Vattenresursenheten handhade riksomfattande uppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten svarade för skötseln av statens vattenkonstruktioner på riksomfattande plan och anslaget för uppgifter uppgick till 4,7 miljoner euro år 2018. Av detta anslag gick ca 2,1 miljoner euro till de österbottniska landskapen, där man bland annat underhåller och iståndsätter konstgjorda sjöar och andra vattenkonstruktioner på statens ansvar. Bland de nya konstruktionerna färdigställdes iståndsättningen av Villamo i Lappfjärds å. I kostnaderna för arbetet med Villamo deltog utöver staten också EU (Freshabit-Life) och lokala aktörer.

Anslaget för vattenhushållning användes bl.a. för projekten med översvämningsskydd i Toby och Solf åar och nedre loppet av Kainastonjoki samt för utredningar kring djupt grundvatten i Kurikka. Utöver detta sköttes ålägganden i anslutning till statliga vattentillstånd bl.a. genom att plantera in 10 miljoner larver av nejonöga i Perho å och 180 000 sikyngel i Lappajärvi. Vatten- och havsvården främjades genom att bevilja understöd till bl.a. avloppsvattenrådning i glesbygden samt iståndsättning av eutrofierade sjöar och vikar bl.a. i Perho, Karleby, Evijärvi, Etseri och Kristinestad.

Nätverket av naturskyddsområden utökades med 1062 hektar

För förverkligandet av naturskyddet under år 2018 användes 3,137 miljoner euro i de tre österbottniska landskapen och för dessa medel skyddades 1062 ha marker. Av detta genomfördes 270 ha som en del av programmet för frivilligt skydd av skogar METSO. Sammanlagt 792 ha består av objekt som ingår i nationella naturskyddsprogram och Natura 2000. Dessutom beviljades ifjol 9000 euro i understöd för att främja miljövården i skärgården. Bland annat understöddes skötseln av skärgårdsnatur och forskning i skärgårdskommuner.

Trafikprojekt färdigställdes och vinterunderhållet fick tilläggspengar

År 2018 tog det s.k. programmet för reparationsskuld slut och även i de österbottniska landskapen färdigställdes projekten inom programmet. Ett exempel på dessa är anslutningsarrangemangen mellan riksväg 3 och stamväg 67 i Kurikka. Ifjol beslöts på nationellt plan att klasserna för vinterunderhållet höjs på åtskilliga vägavsnitt. En stor del av finansieringen går årligen just till underhållet, såväl vintertid som sommartid. Avtalen med entreprenörerna är ofta 5–7 år långa. Finansiering för bastrafikledshållningen fördelar sig på landskapen som ett genomsnitt över en lång tid i förhållande till vägkilometrarna på följande sätt: Södra Österbotten 50 %, Österbotten 35 % och Mellersta Österbotten 15 %, men det förekommer variationer från år till år bland annat beroende på investeringsprojekt. Den finansiering som finns för beläggning har drastiskt minskat under de senaste åren och detta år kommer att bli speciellt svårt.

Tilläggsuppgifter:

  • Mika Soininen, överdirektör, direktör, ansvarsområdet för näringar och arbetskraft, tfn 0295 027 403
  • Aulis Rantala, direktör, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, tfn 0295 027 911
  • Anders Östergård, direktör, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur  0295 027 766

                    


Regional information