Navigeringsmeny

Regional information

Många vattendragsrestaureringsprojekt i de österbottniska landskapen även i år (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har i år beviljat understöd för 28 vattendragsprojekt. Fram till mitten av maj har ca 1 010 000 euro beviljats i understöd för vattendragsprojekt i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten ur miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets anslag.  Understödet som NTM-centralen beviljar är i genomsnitt 50 % av projektets totala kostnader. Behandlingen av ett antal understödsansökningar är ännu på hälft och NTM-centralen inväntar mer information av sökandena.

Anslagen för effektivering av vattenskyddet är till hjälp för restaureringarna

Från miljöministeriets anslag för att effektivera vattenskyddet och anslaget för att främja vatten- och havsvården har 22 projekt i de österbottniska landskapen beviljats understöd till ett belopp av sammanlagt ca 795 000 euro. De största understödstagarna är Kyrklundens våtmark i Karleby 200 000 euro, restaureringen av Alavudenjärvi (fortsättningsprojekt) 199 900 euro, restaureringen av Pääjärvi i Kauhava 60 000 euro, restaurering av Evijärvi (fortsättningsprojekt) 50 000 euro och avlägsnande av växtlighet i Potten i Karleby 50 000 euro. Syftet med Kyrklundens våtmark är att rena vattnet som rinner från Sundet genom Karleby stad och även att fungera som rekreations- och undervisningsområde. Karleby stad genomför projektet.

Ur anslaget för att främja vatten- och fiskeriekonomi som fås via jord- och skogsbruksministeriet har 6 projekt beviljats sammanlagt ca 214 000 euro i understöd. De största understödstagarna är pilotprojektet för att minska översvämningarna i Kyroälvdeltat 51 000 euro, muddringen av Tjöck å 50 000 euro, planeringen av Norrfjärdens restaurering 45 000 euro och skötsel av strandområdena i Toby-Laihela ås övre lopp 30 000 euro.  I pilotprojektet i Kyroälvdeltat utför Korsholms kommun slåtter i översvämningsskyddssyfte i området som ofta drabbas av översvämningar.

I år behandlades uppenbart fler understödsansökningar jämfört med tidigare år. Till innehållet är projekten varierande, eftersom Understöd ansöktes bl.a. för att effektivera vattenskyddet, öka den naturliga mångfalden och rekreationen i vattendragen och för att minska översvämningsriskerna. Antalet projekt var stort i Södra Österbotten, där understöd beviljas bl.a. för att restaurera Evijärvi, Alavudenjärvi, Vetämäjärvi, Lappajärvi, Vähä-Haapajärvi, Ähtärinjärvi, Saarijärvi och Pääjärvi samt för ett planeringsprojekt i Niemisvesi och Pemu för att förbättra sjöarnas hydrologiska och ekologiska status. I Mellersta Österbotten understöds bl.a. restaureringen av Potten i Karleby och Rekijärvi. I Österbotten har understöd beviljats bl.a. för restaurering av Kirkkolampi, minskning av översvämningsrisker i Tjöck å och planen för utveckling av Norrfjärden med avsikt på översvämningsrisker och rekreationsanvändning. I Österbotten har dessutom bidrag beviljats för projektet som planerar en fiskväg i Västerfjärden och för att restaurera forsarna och lekområdena i Lillån i syfte att öka mångfalden.

Berättelsekarta

Syftet med berättelsekartan är att förmedla information om restaureringsprojekt som genomförs i området samt att göra det lättare för nya projekt att komma igång såsom även för bättre samarbete i syfte att åstadkomma mera omfattande projekthelheter. I kartan finns samlad information och anvisningar, som gör det lättare att gå vidare som restaurerare av det egna närvattnet. I färdplanen finns också mera information om olika restaureringsmetoder. Gruppen för vattendragsrestaurering vid NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för den tekniska genomföringen och upprätthållandet av berättelsekartan.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Miljöministeriets understöd

  • Gruppchef Vincent Westberg, tfn 0295 027 956
  • Södra Österbotten: Vattenhushållningsexpert Hanna Välimaa, tfn 0295 027 383
  • Österbotten: Vattenhushållningsexpert Erika Raitalampi, tfn 0295 028 027<0}
  • Mellersta Österbotten: Vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971

Jord- och skogsbruksministeriets understöd

  • Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
  • Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, tfn 0295 027 810

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)