Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Många grundtorrläggningsprojekt på gång i de österbottniska landskapen (Landskapen i Österbotten)

I landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har 1,91 milj. euro beviljats för genomförandet av grundtorrläggningsprojekt. Understödet delas ut via NTM-centralerna i Södra Österbotten och Österbotten och det motsvarar ca 75 % av den riksomfattande potten, som staten årligen beviljar från gårdsbrukets utvecklingsfond för att understöda grundtorrläggningsprojekt (år 2018 var den riksomfattande totalsumman 2,5 milj. euro).

I de österbottniska kommunerna beviljades understöd bl.a. till dikningssammanslutningarna för Myllymäenluoma, Kruunun- ja Rantaoja och Naarasluoma i Kauhava, Sotaoja och Kaaronoja i Ilmajoki, övre loppet av Lehmäjoki – Untamalanluoma i Seinäjoki och Storkyro, övre loppet av Kainastonluoma i Seinäjoki, Nokuanluoma i Lappo och Kauhava, Jörala-Andiala i Vörå och Kauhava, Lötisbäcken (Karvsorbäcken) i Vörå och flera projekt med rörläggning av huvuddiken. Alla nämnda projekt håller som bäst på att genomföras eller förberedelser för genomförandet pågår.

Målet med att understöda grundtorrläggningsprojekt är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och minska produktionskostnaderna. Avsikten är också att minska eventuella olägenheter för miljön, särskilt för vattendragen och fiskbeståndet, samt att förbättra miljö- och landskapsvärdena i området. Understödsandelen varierar, men i allmänhet är utgör den ca 40 %.

Understöd för grundtorrläggningsprojekt söks på basis av en plan och kostnadsfördelning som i allmänhet fastställs vid en dikesförrättning. På NTM-centralen i Södra Österbottens område pågår för närvarande flera dikesförrättningar enligt vattenlagen. Största delen av dessa projekt kommer att ansöka om understöd för grundtorrläggningsprojekt. De största projekten där dikesförrättning pågår är nedre loppet av Naarajoenpuro och Tervajoki i Storkyro, övre loppet av Haapojanluoma i Kauhava, Järvi- ja Kirvesnevanoja i Seinäjoki, Ribäcken i Malax och området kring Vähäjoki i Vasa, Laihela och Korsholm. Beslutet om dikesförrättning för övre loppet av Tuomiluoma i Ilmajoki har vunnit laga kraft och projektet väntar på genomförande.

NTM-centralerna strävar efter att stöda dikessammanslutningarna med hjälp av rådgivning, utarbetandet av guider och genom att delta i fortbildningen av dikesdisponenter. Utöver det svarar NTM-centralerna för dikesförrättningar och beviljandet av understöd. Ansvaret för genomförandet av underhålls- och grundförbättringsprojekt ligger hos dikessammanslutningarna.

Mer information på webbtjänsten miljo.fi:

Torrläggning av jord och dikning

Grundtorrläggning

Finansiering av grundtorrläggningsprojekt

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

• Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962 

• Vattenhushållningsplanerare Juha Kärkkäinen, tfn 0295 027 851

 

E-postadresserna bildas enligt principen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Regional information