Navigeringsmeny

Regional information

Översvämningar på grund av issörja är möjliga i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Man har berett sig på att det uppstår översvämningar på grund av issörja i de österbottniska vattendragen när vädret blir kallare. Risken för att det ska bildas dammar av issörjan är störst när vädret snabbt blir kallare och vattenföringen i ån är stor och det ännu inte har bildats ett istäcke. När vattenföringen i ån är stor när vädret blir kallare, fylls forsplatserna upp med underkyld issörja, som orsakar översvämning i området ovanför forsen. I synnerhet i Esse å förekommer översvämningar på grund av issörja nästan varje år i åns forsplatser nedanför Evijärvi. På onsdag hade det bildats issörja i flera forsar i Esse å. I Kungsforsen i centrum av Esse bildades en damm på grund av issörjan, vilken höjde vattenytan i tätortsområdet. Dammarna som bildades på grund av issörjan löstes upp med grävmaskin.  

Vattenytan i Lappajärvi, som ligger ovanför Esse ås avrinningsområde, ligger till och med 80 cm högre än vanligt, trots att avtappningen från sjön har varit ovanligt stor under hela vintern. I januari var avtappningen från Lappajärvi i genomsnitt 29 m3/s och nu i början av februari är avtappningen 25 m3/s. Avtappningarna från Lappajärvi ut i Esse å kommer att minskas om risken för översvämningar på grund av issörja ökar. På grund av att vattenytan ligger högt kommer avtappningen från Lappajärvi dock att vara exceptionellt stor under hela vintern och våren.

NTM-centralen följer upp hur läget på grund av issörjan utvecklas genom att göra fältbesök och placera ut fältkameror i forsarna, där det ofta förekommer översvämningar på grund av issörja, vilka utgör en risk för att byggnader ska bli våta.  Även framöver måste uppdämningar på grund av issörja sannolikt bekämpas med grävmaskiner och sprängningar. Med bekämpningsåtgärderna försöker man förhindra att vattnet stiger och flödar ut på gårdar och in i källare. När issörja bekämpas beaktas utöver arbetssäkerhet och miljöförhållanden också naturskyddsaspekter och områden där det finns flodpärlmusslor.

Utöver i Esse å förekommer tidvis också översvämningar på grund av issörja i andra åvattendrag i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Under de senaste åren har det varit problem med issörja i bl.a. forsområdena i Lestijoki å och Ullava å, i Lappo å nedanför Kuortaneenjärvi, i Rengonkylä i Seinäjoki och i forsarna i Kyro älvs nedre lopp.

Mer information:

  • Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)