Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

SMF-företagsbarometern: SMF-företagen har fortfarande positiva konjunkturförväntningar, också förväntningarna på utvecklingen av personalstorleken har förbättrats

De små och medelstora företagen (SMF-företag) inledde året i en exceptionell situation i och med att pandemin började ta fart på nytt. Situationen återspeglas i SMF-företagens förväntningar på den närmaste tidens konjunkturutveckling, och förväntningarna har gått ner, men de är fortfarande positiva. Största delen av de SMF-företag som svarade ansåg dessutom att konjunkturen var oförändrad jämfört med när barometern genomfördes i höstas.

Pandemins fortgång och de pandemirelaterade restriktionerna har försvagat de små och medelstora företagens framtidsutsikter. En positiv sak är att förväntningarna på utvecklingen av antalet anställda har förblivit positiva och till och med förbättrats något.

Tillgången på finansiering har i det stora hela förblivit god 

Tillgången på finansiering har som helhet fortsatt varit god. Av de som svarade på barometerenkäten uppgav endast fem procent att de nekats extern finansiering när de ansökt om sådan. Jämfört med höstens barometer har användningen av extern finansiering förblivit på samma nivå.

Andelen finansiering från banker har ökat, men bakom det ligger också ändringar som hör samman med de pandemirelaterade stöden. Ungefär hälften av svarandena uppger att finansiärernas kreditpolitik har stramats åt. Enligt barometern syns åtstramningen oftast i form av ökade krav på säkerheter och eget kapital och även i priset på finansieringen. Att kreditpolitiken stramats åt syns allra starkast i de tillväxtorienterade företagens svar. 

SMF-företagsbarometern: SMF-företagen har fortfarande positiva konjunkturförväntningar, också förväntningarna på utvecklingen av personalstorleken har förbättrats (14.2.2022, tem.fi)