Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

SMF-företagsbarometern, 1/2019 (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet i samarbete utföra SMF-företagsbarometern, som beskriver de små och medelstora företagens verksamhet och ekonomiska omvärld. Den ger en bred bild av finländska små och medelstora företags uppfattningar om förändringarna i den ekonomiska omvärlden och de faktorer som påverkar företagens affärsverksamhet och utvecklingsutsikter. I rapporten granskas små och medelstora företags konjunkturförväntningar och utveckling, tillväxt och förnyelse, internationalisering, tillgång till arbetskraft och investeringar samt finansieringssituation.

På Österbottens NTM-centrals område deltog sammanlagt 354 företag i barometern, i hela Finland 4600 företag.

Konjunkturutsikter

I Österbotten är det saldotal som beskriver konjunkturutsikterna +4, i Mellersta Österbotten +9. Saldotalet är något lägre än i fjol. Under det närmaste året förväntas konjunkturutsikterna förbli oförändrade av 50 procent av de små och medelstora företagen i Österbotten och bättre konjunkturutsikter förväntas av 27 procent. I Mellersta Österbotten trodde 56 procent av de små och medelstora företagen att konjunkturerna förblir oförändrade, medan 27 procent trodde att de förbättras.

Tabell 1. SMF-företags konjunkturutsikter för det egna företaget under det närmaste året, %

  Bättre Samma Sämre Saldotal
Österbotten 27 50 23 4
Mellersta Österbotten 27 56 17 9
Hela landet 29 56 15 14

 

Tillväxtfokus och internationalisering

I hela landet är andelen små och medelstora företag som söker tillväxt 35 procent och 9 procent är företag som växer snabbt. Enligt barometern förutspår 31 procent att de bevarar sin ställning, 21 procent har inga tillväxtmål och endast 4 procent uppgav att deras verksamhet upphör under året. I Österbotten kunde man se en liten ökning i andelen företag som växer snabbt eller söker tillväxt i mån av möjlighet jämfört med föregående barometer.

För allt fler små och medelstora företag är internationalisering redan vardag och tillväxt och framgång söks i handeln med utlandet. Bara att ta steget ut på den internationella marknaden är ett stort beslut för ett litet företag. För de små och medelstora företagen i Österbotten utgjorde exporten mindre än 9 procent av hela omsättningen hos 42 procent av dem som besvarade barometern, 28 procent uppgav att exporten överskred 50 procent och hos de övriga var exportens andel 10-49 procent. I Mellersta Österbotten var motsvarande siffror mindre än 9 procent hos 67 procent, 17 procent uppgav att exporten överskred 50 procent eller var 10-49 procent.

Den strikt reglerade bankverksamheten och den något sämre kreditvärdighet som det delvis leder till för företagen syns i de små och medelstora företagens externa finansiering. Enligt barometern har färre än vartannat företag lån från banken eller något annat finansieringsinstitut. Extern finansiering utnyttjas i något mindre utsträckning jämfört med den föregående barometern. Finansieringsvillkoren och tillgången på finansiering har en direkt inverkan på hur företagen kan genomföra olika slags projekt. Bankerna har alltjämt en central roll när det gäller små och medelstora företags finansiering.

Förväntningar på sysselsättningen

Av de österbottniska företag som besvarade SMF-företagsbarometern uppgav 37 procent att de kommer att anställa mer arbetskraft. Motsvarande tal för hela landet är 30 procent. Vidare sade 10 procent sig utnyttja internationell arbetskraft, medan motsvarande tal för hela landet var 8 procent. Den positiva utvecklingen syns också i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (6,7 %). Jämfört med november månad ökade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 1,0 procentenhet.

Den svaga tillgången till arbetskraft är en av de mest centrala faktorer som hindrar företag från att anställa mer arbetskraft. Särskilt starkt tillväxtorienterade företag har svårt att hitta arbetskraft. Att över hälften av alla små och medelstora företag upplever att tillgången på kunnig arbetskraft som motsvarar företagets behov åtminstone i viss mån begränsar tillväxten är ett tecken på hur omfattande situationen är. Företagen säkerställer sin tillgång till kunnig arbetskraft bl.a. genom att satsa på personalens kunnande och utnyttja underleverantörs- och leverantörsnätverk. Nya medarbetare söks dessutom bl.a. genom utbildnings- och läroavtal.

Ytterligare upplysningar:

Finnvera, regiondirektör John Erickson, tfn 0400 954 846
NTM-centralen i Österbotten, företagsanalytiker Henrik Broman, tfn 0295 028 545
Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
Arbets- och näringstjänster, direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150


Regional information