Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

SMF-företag blev tillfrågade om sysselsättningsutsikter och rekrytering av invandrare

SMF-företagens förväntningar vad gäller konjunkturutvecklingen och omsättningen har vänt i en mer positiv riktning. Även uppskattningen om utvecklingen av antalet anställda är positivare än tidigare. Dessa uppgifter framgår av arbets- och näringsministeriets rapport "Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot". Materialet för barometern samlades in vid årsskiftet 2015/2016. Målgruppen för enkäten var 6 000 SMF-företag.

Företagen anser att konjunkturläget är bättre än på några år. I synnerhet de största SMF-företagen med en personalstyrka på 50–250 väntar sig att antalet anställda kommer att öka under nästa år. Av dessa företag väntar sig 41 procent en ökning av personalstyrkan. Även starkt tillväxtorienterade och unga företag väntar sig en personalökning i större grad än genomsnittet.

Av dem som svarade berättade 11 procent att de rekryterat invandrare. Relativt sett har mest invandrare anställts till företag med stor personalstyrka och till tillväxtorienterade företag. Av branscherna hade mest rekryteringar gjorts inom industrin (22 % av företagen). Andelen företag som rekryterat invandrare ökar kraftigt i och med att företagets storlek ökar. Av de företag som sysselsätter 50–250 personer hade 46 procent rekryterat invandrare. Andelen företag som rekryterat invandrare var desto högre ju mer tillväxtorienterat företaget var.

Läs mera:


Regional information