Navigeringsmeny

Regional information

Piipsannevan (Haapavesi) tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävänä (Pohjois-Pohjanmaa)

Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 24.6.-31.8.2020 Haapaveden kaupungintalolla (suljettuna heinäkuussa) ja kirjastossa, Kärsämäen kunnan asiointipisteessä (Haapajärventie 1), Siikalatvan kunnantalolla (heinäkuun suljettuna), Pulkkilan kirjastossa (heinäkuussa poikkeavia aukioloaikoja) sekä ELY-keskuksen asiointipisteessä Veteraanikatu 1, Oulu. Lisäksi aineisto on nähtävillä osoitteessa ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva.

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 10.8. klo 18 verkkolähetyksenä. Ohjeet lähetykseen liittymisestä ja linkki siihen ilmoitetaan myöhemmin yllä mainitulla hankesivulla. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 30.10.2020. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen
ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva.

Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta. Arvioinnissa tarkastellaan alustavasti myös aurinkoenergiatuotannon sijoittamista alueelle.

Toteutusvaihtoehtoina on arvioitu 50 tai 43 voimalan sijoittamista alueelle sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 4-8 MW (kokonaisteho 164-472 MW). Tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään noin 215 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Hankealueelle rakennetaan kolme muuntoasemaa, joilta sähkö siirretään 110 kV ilmajohdoilla hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennettavalle asemalle. Ensisijaisena sähkön liityntäpisteenä tarkastellaan liittymistä hankealueen länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oyj:n Haapavesi-Pyhäkoski 220 kV (tulevaisuudessa Metsälinja 400 kV ja 110 kV) voimajohdon kautta.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Puhuri Oy, Harri Ruopsa, puh. 040 073 0793, etunimi.sukunimi@puhuri.fi

YVA-konsulttina toimii FCG, Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi

Kaavakonsulttina toimii FCG, Janne Tolppanen, puh. 044 2787 307, etunimi.sukunimi@fcg.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)