Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Litet vårflöde, vattenytan i sjöarna har börjat stiga mot sommarnivåer (Landskapen i Österbotten)

I år har snösmältningen i de österbottniska landskapen varit maklig trots den tämligen stora snömängden. Smältningen har stävjats av att det har varit köldgrader om nätterna, att nederbördsmängderna varit små och att det mellan de varmare perioderna tidvis varit kallt. Vattenföringen i åarna och älvarna i Södra Österbotten och Österbotten har länge varit ganska stor, men har trots det inte uppnått genomsnittlig flödesvattenföring. Även när det gäller isproppar gick våren smidigt, eftersom isen till största delen blev svagare och till slut smälte på plats under de soliga dagarna. I Mellersta Österbotten håller vattenföringen i åarna ännu på att stiga och flödestopparna väntas infalla de närmaste dagarna. Enligt prognoserna blir vattenföringen även i Mellersta Österbotten mindre än ett genomsnittligt vårflöde.

Vattenytan i sjöarna stiger just nu med flera centimeter om dagen

NTM-centralen har traditionellt underlättat flödesläget under våren genom att utnyttja de reglerade sjöarna i området. Enligt tillståndsbestämmelserna sänker man vattenytan i dem till den lägsta nivån i slutet av mars. Eftersom flödestoppen i åarna och älvarna i Södra Österbotten och Österbotten blev liten i vår, har smältvatten samlats redan från början av april i de reglerade sjöarna genom att minska avtappningen från sjöarna så att den är så liten som möjligt. Regleringsdammarna kan dock inte stängas helt, eftersom tillståndsbesluten fordrar att en viss mängd vatten ska avtappas också nedströms.  Som en följd av att vattenföringen har minskat har sjöarna som hör till vattendragen Esse å, Lappo å och Kyro älv börjat stiga med flera centimeter om dagen den senaste tiden. I enlighet med tillståndsbesluten strävar NTM-centralen efter att höja vattenytan i de reglerade sjöarna från den lägsta nivån på våren till sommarnivåer under april-maj. På basis av nuvarande vattenläge och vattenprognoser kommer de reglerade österbottniska sjöarna att stiga till normala sommarnivåer senast i juni. Situationen påverkas givetvis också av nederbördsmängden under våren.  Om det regnar väldigt lite i maj, kommer Hirvijärvi konstgjorda sjö inte nödvändigtvis att uppnå sommarnivån i början av juni.

I Esse å har vattenytan i Lappajärvi varit exceptionellt låg på grund av torkan under förra sommaren och hösten. Enligt prognoserna kommer sjön att nå målzonens övre nivå senast i början av juni. Vattenståndet i Lappajärvi har under de senaste dagarna stigit med ca 3 cm/dygn, vilket är en snabb förändring i en så här stor sjö. Vattenföringen i Kuninkaanjoki som samlar vatten från Soiniområdet håller på att stiga och vattenföringen kommer att fortsätta stiga. Vattenståndet i Alajärvi har under påsken stigit så att nivån ligger kring övre gränsen för regleringen. I Evijärvi stiger vattenståndet enligt prognoserna så att sommarnivåer nås i början av juni.

I Kyro älv har den konstgjorda sjön Kalajärvi stigit med ca 10 cm/dygn under hela april månad och under april har vattenytan redan stigit med 2,2 meter från de lägsta nivåerna. Det är ca 50-60 cm kvar för att vattenståndet ska nå normal sommarnivå. I Kyro älvs område börjar även de konstgjorda sjöarna Kyrkösjärvi, Pitkämö och Liikapuro vara nära sommarnivåer och även Seinäjärvi kommer under början av maj att nå sådant vattenstånd som är normalt för försommaren.

I Lappo ås avrinningsområde blir flödesvattenståndet i Kuortaneenjärvi i vår exceptionellt måttligt. Enligt prognoserna blir flödesvattenståndet i Kuortaneenjärvi ca 1,3 meter lägre än vid våröversvämningen i fjol. Vattenståndet i den konstgjorda sjön Hirvijärvi har stigit med en meter från de lägsta vårnivåerna. Det är ännu ca 40-50 cm kvar innan vattenståndet stigit till normal sommarnivå. NTM-centralen har instruerat att avtappningen från Hirvijärvi ska hållas exceptionellt liten under april. Den konstgjorda sjön Varpula börjar redan närma sig typiska sommarnivåer. Vattenståndet i Nurmo ås källflöden kommer enligt prognoserna att nå sommarnivåer senast i mitten av maj.

Väderförhållanden och tillståndsbestämmelser påverkar vattenståndet i de reglerade sjöarna

Under de senaste veckorna har NTM-centralen fått flera förfrågningar om vattenståndet i sjöarna. Snön har smält snabbt och vädret har varit varmt, vilket har väckt oro för att vattenståndet i de reglerade sjöarna förblir så här lågt hela sommaren.  NTM-centralen har under våren noga följt upp ändringarna i förhållandena och ändrat avtappningen inom ramen för tillståndsbestämmelserna så att sjöarna nu i slutet av april är mycket nära nivån för tidpunkten och sannolikt kommer att nå sommarnivåer senast i början av juni. Om sommaren 2019 blir lika torr och varm som förra sommaren, är det tyvärr inte möjligt att undvika att vattenståndet i sjöarna blir lågt. Vattenståndet under den kommande sommaren beror på väderleken under sommaren och på den minimiavtappning som föreskrivs i tillståndsbesluten.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919 0295 027 919

 


Regional information