Navigeringsmeny

Regional information

Fiskvägens funktion i Perho å effektiveras (Pohjalaismaakunnat)

Vid lågvattenföring har det förekommit brister i funktionen hos fiskvägen i Säksforsen i Perho å.  Korttidsregleringen vid Kaitfors kraftverk har också konstaterats störa lekvandrande fiskar och havsöringen har inte använt fiskvägen när vattenföringen i Perho ås gamla fåra har varit 1.1 m3/s.  Vid högre vattenföring har fiskvägen konstaterats fungera måttligt.  I och med det nya tillståndsbeslutet effektiverar NTM-centralen i Södra Österbotten funktionen hos fiskvägen i Säksforsen genom att vattenmängden som rinner in i fiskvägen utökas och regleringen av Perho å ändras.

På basis av NTM-centralen i Södra Österbottens ansökan har Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med sitt beslut i mars 2020 ändrat regleringen i sjögruppen i Perho ås mellersta lopp och tillståndsbestämmelserna för fiskvägen. Samtidigt beviljades NTM-centralen i Södra Österbotten tillstånd att bygga ett rör för tilläggsbevattning, som effektiverar fiskvägens funktion. Enligt de ändrade tillståndsvillkoren bör vattenföringen i Perho ås gamla fåra, Kaitforsfåran vara minst 2 m3/s från början av september till mitten av oktober när medelvattenföringen i ån överskrider 12 m3/s.  När den inkommande vattenföringen till området är mindre än 12 m3/s, bör en vattenföring på minst 2 m3/s ledas till Perho ås gamla åfåra under två efterföljande dygn granskat i perioder om sju dygn. Under andra perioder bör vattenföringen i den gamla åfåran vara minst 1,1 m3/s. Vid Kaitfors kraftverk är korttidsreglering inte tillåten under motsvarande perioder. Med åtgärderna strävar man efter att trygga vandringsfiskens och nejonögats vandring till vattendragets övre lopp.

Avsikten är att arbetet med att bygga tilläggsbevattningsröret i Säksforsens fiskväg ska inledas redan i sommar. Enligt planerna ska det nya bevattningssystemet vara i bruk hösten 2021, när även regleringen enligt de nya tillståndsvillkoren och den obligatoriska kontrollen i anslutning till verksamheten inleds.

Arbetet i anslutning till regleringsprojektet i sjögruppen i Perho ås mellersta lopp inleddes i slutet av 1970-talet i samarbete mellan Vattenstyrelsen och Perhonjoki Oy.  Statens arbete omfattande bl.a. höjning av vattenytans nivå i sjögruppen med hjälp av Säksforsens regleringsdamm.  I samband med detta byggde Perhonjoki Oy Kaitfors kraftverk i området. Fiskvägen som går förbi regleringsdammen blev färdig år 2005.  Säksforsen-Kaitfors fiskvägssystem i Kaitfors by i Nedervetil består av den ca 3 km långa Perho ås gamla åfåra, ett ca 300 meter långt naturenligt byggt avsnitt av bäckkaraktär och ett kort tekniskt avsnitt.  Höjdskillnaden mellan mynningen av tunneln vid Kaitfors kraftverk och sjögruppen är ca 21 meter. Fallhöjden i det tekniska fiskvägsavsnittet av bäckkaraktär som är byggt av betong är ca 6 meter. 

Mer information:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Jukka Pakkala 0295 027 893
  • Gruppchef Kim Klemola 0295 027 829

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)