Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pattijoen kuormitusselvitys ja vesiensuojelusuunnittelu käynnistynyt (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki sekä Pattijoen jakokunta muiden paikallistahojen kanssa ovat käynnistäneet Pattijokea kuormittavien tekijöiden selvittämisen ja vesiensuojelusuunnittelun. Tehtävään kuuluu Pattijoen kuormituksen alueittaisen muodostumisen selvitys, yleissuunnitelman laatiminen ja kahden keskeisen vesiensuojelurakenteen tarkemmat toteutussuunnitelmat. Vuoden 2019 aikana alueella kartoitetaan ja selvitetään tilannetta vesinäyttein, maankäyttöaineiston ja ominaiskuormituslukujen sekä muun paikkatiedon kuten haja-asutuksen määrän perusteella. Lisäksi tarkkaillaan joen liettymiä Haapajärven täyttökanavan alapuolisella osuudella. Toimeksiannon perusteella voidaan osoittaa tärkeimmät suunnittelukohteet ja päästä toteutukseen.

Pattijoki on tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Tilan parantuminen tarvitsee ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien vähentämistä ja happamuusriskien huomioimista, jotta jokiluonto voi paremmin ja virkistyskäyttö on mahdollista. Myös sivuvesien kuten Pattijärvien ja Lappasenojan tilannetta liettymineen tulee parantaa. Loppusyksyllä 2019 valmistuvan suunnittelun toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja sitä ohjaa tilaajana toimivan ELY-keskuksen, paikallisten yhdistysten ja kaupungin muodostama työryhmä.

Mikäli suunnittelualueen asukkailla ja virkistyskäyttäjillä on suunnittelutyöhön toiveita ja näkemyksiä, niin niitä voi esittää suunnittelija Elisa Puuroselle, s-posti elisa.puuronen(ät)fcg.fi, p. 040 7008 064.

Aloitettu kuormitusselvitys ja suunnittelu ovat osa laajempaa Pattijoen vesistön kehittämisen kokonaisuutta.

Yhteistyöterveisin
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Raahen kaupunki, Ympäristövalvonta

Lisätietoja:

Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Riikka Nevalainen, Raahen kaupunki, etunimi.sukunimi@raahe.fi


Regional information