Navigeringsmeny

Regional information

Servicenivåutkasten på förbindelsefartygsrutterna i Pargas, norra Nagu och Korpo kan kommenteras i tjänsten utlåtande.fi fram till 28.2.2020 (Egentliga Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland ber om kommentarer på servicenivåutkasten på förbindelsefartygsrutterna i Pargas, norra Nagu och Korpo av kommunerna, förbindelseanvändarna samt övriga intressenter fram till 28.2.2020. I planeringen av servicenivån har man betonat möjligheten till boende i skärgården året runt och effektiv användning av resurser. Rutternas servicenivå hålls huvudsakligen oförändrade. De väsentligaste ändringarna berör förening av rutterna. Servicenivåbeskrivningarna utarbetas för konkurrensutsättning av tjänsterna och de färdigställs utifrån utlåtanden. Konkurrensutsättningarna av serviceavtalen inleds i februari 2020.

Utkasten har utarbetats under sommaren 2019 utifrån kommentarer på enkäter, evenemang för allmänheten från september, trafikstatistik, kända trafikbehov samt marknadskundrespons från företag intresserade av rutternas operation. Utgångspunkten för planeringen har varit skärgårdens bofasta invånarnas möjligheter att bo och leva i skärgården året runt. Målet har också varit att rikta de tillgängliga resurserna effektivare dit de behövs. Rutternas servicenivå hålls huvudsakligen oförändrad.

De väsentligaste förändringarna berör förening av rutterna. I fortsättningen utgör förbindelserutten i norra Nagu och förbindelserutten i Korpo ett serviceavtal som är verksamhetsmässigt och ekonomiskt effektivare. Ändringsbehovet beror på de låga passagerarmängderna på förbindelserutten i Korpo, varför det inte är ändamålsenligt att ha en förbindelsefartyg som lämpar sig till fordons- och frakttransporter på rutten. I framtiden hjälper förbindelsefartyget på rutten i norra Nagu med fordons- och frakttransportbehoven på rutten i Korpo två gånger i veckan runt året. För närvarande hjälper fartyget på rutten i Korpo med persontransporter på rutten i norra Nagu.

Övriga förändringar hör ihop med att öarna avlägsnas från förbindelsebåtarnas krets eftersom öarna inte har en enda registrerad bofast person eller näringsverksamhet. Även ändamålsenliga bryggkonstruktioner saknas. Därmed finns inga grunder för att fortsätta trafikeringen. Även mindre servicenivågranskningar har utförts för att fartygets kapacitet ska vara tillräcklig under olika årstider.

Konkurrensutsättningarna av serviceavtalen inleds i februari 2020. Syftet är att de nya avtalen undertecknas cirka ett år före avtalsperioden inleds i april–maj år 2020. De nya serviceavtalen och trafikering enligt de nya servicenivåbestämmelserna tas i bruk efter konkurrensutsättningen 1.5.2021.

Länk till utlåtandetjänsten: https://urly.fi/1s36

Ytterligare information: Jari Nieminen, sakkunnig inom skärgårdstrafiken, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 028, jari.nieminen@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)