Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Beläggningskilometrarna halveras jämfört med i fjol, Asfalttikallio Oy vann entreprenaden (landskapen i Österbotten)

Längden på vägarna i beläggningsprogrammet för år 2018 minskade kraftigt jämfört med föregående år i de österbottniska landskapen från mer än 400 kilometer till 280 kilometer. Den låga nivån på finansieringen för beläggningar år 2019 halverar fjolårets beläggningsprogram till mindre än 140 kilometer. Beläggningarna förnyas nästan helt och hållet enbart på huvudvägarna. Även på lättrafiklederna upphör förnyelsen av beläggningar helt och hållet. Förhoppningsvis verkställs den parlamentariska arbetsgruppens beslutsförslag om att öka finansieringen för bastrafikledshållningen så snart som möjligt. Dålig landsvägsinfrastruktur belastar miljön, stör väganvändarna och försinkar transporterna inom näringslivet och ökar även transportkostnaderna.

Beläggningsarbetet i NTM-centralen i Södra Österbottens område år 2018 blev färdigt i oktober i fjol. Samtidigt upphörde även finansieringen från det s.k. reparationsskuldsprogrammet. Ännu åren 2016 och 2017 fick 400 km väg ny beläggning varje år, men i fjol stannade beläggningsprogrammet på enbart 280 kilometer. I fjol användes ca 12 miljoner euro för nya beläggningar. Enligt anslaget som Trafikledsverket har beviljat för år 2019 finns endast ca 6 miljoner euro i syftet att förnya beläggningar i de österbottniska landskapen. För beloppet kan beläggningen på mindre än 140 kilometer väg förnyas.  

För att landsvägarna i de österbottniska landskapen ska hållas på ens nuvarande tämligen dåliga nivå, borde varje år ca 480 kilometer väg beläggas i NTM-centralen i Södra Österbottens område. För tillfället är beläggningen på ca 900 km landsväg i de österbottniska landskapen i dåligt skick och mängden ökar för varje år. I synnerhet skicket på övriga vägar än de livligt trafikerade försämras kraftigt.

Förutom förnyelse av beläggningar används pengarna till att förnya vägmärkningar (2 miljoner euro/år) och för att lappa beläggningar (2 miljoner/år).

Anslagen är knappa i hela Finland

I hela landet sjunker finansieringen för landsvägunderhållet i år från fjolårets 140 miljoner euro till ca 100 miljoner euro, vilket även inkluderar vägmärkningar. Längden på beläggningsprogrammet för hela landet minskar från fjolårets ca 2400 km till 1500-1700 km (konkurrensutsättningen av entreprenaderna pågår ännu). Jämförelsevis förnyades beläggningen på 3200 km landsväg i Finland år 2017. Enligt Trafikledsverket borde den optimala längden i beläggningsprogrammet vara 3500 km varje år. Då skulle man undvika ny reparationsskuld i fråga om landsvägsbeläggningarna.   

Reparationsskuldsprogrammet upphörde år 2018, vilket betyder att finansieringen för år 2019 minskar i mycket stor utsträckning. Åren 2016-2018 riktades sammanlagt 27 miljoner euro i reparationsskuldsfinansiering till de österbottniska landskapen. Av denna summa gick 12 miljoner euro åt till att förnya beläggningar och till att göra lätta förnyelser av konstruktioner (260 km nya beläggningar), till investeringsprojekt 10 miljoner euro (t.ex. stamväg 63 Evijärvi-Ina, stamväg 68 korsningen i Edsevö, landsväg 661 Storå-Päntäne och förbättringar av grusvägar och dränering 5 miljoner euro.

Förhoppningsvis korrigeras den oroande situationen när det gäller beläggningsförnyelser med beslutet av riksdagens parlamentariska arbetsgrupp, i vilket arbetsgruppen enhälligt föreslog att bastrafikledshållningen beviljas minst 300 miljoner euro mer i årlig finansiering (utöver landsvägar även järnvägar och vattenleder). Eftersom reparationsskuldsprogrammet upphörde år 2018 , skulle det vara mycket viktigt att den nya riksdagen beslutar om att verkställa den parlamentariska arbetsgruppens förslag så snabbt som möjligt. Då skulle man kunna rätta till ökningen av reparationsskulden på förfallna trafikleder, som fick ny fart år 2018. Betydelsen av den parlamentariska arbetsgruppens beslut framhävs ytterligare av att beslutet var enhälligt, dvs. alla partier ligger bakom beslutsförslaget. Dessutom anses det vara mycket positivt att finansieringen som arbetsgruppen föreslår tryggas på lång sikt.

Beläggningsentreprenaden har avgjorts

Det billigaste anbudet på NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsentreprenad gavs av Asfalttikallio Oy, som NTM-centralen inleder avtalsförhandlingar med.

Utöver beläggningsentreprenaden fortsätter NCC Industry Oy och YIT Suomi Oy i lappningsentreprenaderna och Cleanosol Oy fortsätter i vägmärkningsentreprenaden.

Beläggningsarbetets tidtabell preciseras ännu senare och det kan också bli ändringar av objekten under sommarens lopp.

Aktuell information om vägarbeten finns i Traffic Management Finland Group Oy:s trafikläget-tjänst på https://liikennetilanne.tmfg.fi/.

 

Mer information om NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten:

Timo Kulmala, ingenjör, tfn 040 542 7676, e-post: timo.kulmala@ely-keskus.fi

Mer information om NTM-centralen i Södra Österbottens programmering och finansiering av beläggningar:

Jarmo Eskola, verksamhetsstyrningschef, tfn 040 539 7534/nås bäst per e-post: jarmo.eskola@ely-keskus.fi från och med vecka 10

Mer information om den riksomfattande beläggningsfinansieringen:

Trafikledsverket Vesa Männistö, tfn 0400 437 931, e-post: vesa.mannisto@vayla.fi

 

Bilaga: Karta över NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsprogram år 2019.


Regional information