Navigeringsmeny

Regional information

Oulujoen vesistöalueen yhteiselle vesivisiolle on tarvetta (Kainuu)

Oulujoen vesistön alueen koko vesistöä koskeva vesivisiohankkeen esiselvitys on valmistunut. Esiselvityksen perusteella alueella on selkeä tarve vesistön ominaispiirteisiin perustuvalle vesivisiolle. Esiselvitys toteutettiin yhteistyössä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten ja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen kanssa. Hankkeen hallinnointi ja toteutusvastuu oli Kainuun ELY-keskuksella.

Oulujoen vesistö yltää Oulujoen suistolta Hyrynsalmen ja Sotkamon reittien latvavesille. Esiselvitys koski siten Oulun, Muhoksen, Utajärven, Vaalan, Puolangan, Paltamon, Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien aluetta.

Sidosryhmiltä kerättiin näkemyksiä vesistön käytöstä, sen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä konkreettisista kehitystoimenpiteistä. Näkemykset kerättiin haastatteluilla, kyselyillä sekä työpajatyöskentelyllä.

- Kävimme esimerkiksi jokaisessa alueen kunnassa keskustelemassa virkamiesten ja päättäjien kanssa kuntakohtaisista näkemyksistä, kertoo Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikön päällikkö Jari Pesonen. Myös alueen asukkailla, yhdistyksillä ja muilla yhteisöillä oli mahdollisuus ilmaista näkemyksensä internetissä Webropol-kyselyn kautta. Kysely herätti laajaa kiinnostusta, alueen asukkailta saatiin lähes 550 vastausta ja yhdistysten ja muiden yhteisöjen vastauksia tuli kolmisenkymmentä. Sidosryhmiltä saatiin hyviä näkemyksiä vesistön käytöstä, sen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä konkreettisista kehitystoimenpiteistä, Pesonen jatkaa.

Sidosryhmien kuulemisten lisäksi esiselvitysvaiheessa koottiin olennaiset Oulujoen valuma-alueeseen liittyvät suunnitelmat, hankkeet ja strategiat. Koonnissa huomioitiin toimenpiteet, jotka ohjaavat vesistön käyttöä, hoitoa tai suojelua vesivision kannalta merkittävässä mittakaavassa. Osa-alueita olivat mm. vesienhoito, kalatalous, vesivarat, vesistön virkistyskäyttö, alueiden käyttö, elinkeinoelämän ja matkailun kehittäminen, kulttuuriympäristö ja -perintö sekä vesistöjen suojelu. Huomioon otettiin kansallisen tason strategioita ja merkittäviä paikallisen tason hankkeita pääpainon ollessa maakunnallisissa tai muuten koko valuma-alueen kannalta tärkeissä suunnitelmissa.

Esiselvityksestä 2,5-vuotiseen hankkeeseen

Vesivisiotyön valmistelu jatkuu hankehakemuksen tekemisellä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Rahoitus jakautuu Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kesken, sillä kyseessä on ylimaakunnallinen hanke. Vesivisiohankkeen hakijana toimii Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Pesosen mukaan päärahoitusta visiotyöhön haetaan Euroopan unionin aluekehitysrahastosta, lisäksi rahoittajiksi on pyydetty alueen kuntia ja merkittävimpiä yrityksiä. Noin 2,5-vuotinen hanke käynnistyy loppukesästä 2020, mikäli hankkeen rahoitus varmistuu.

Varsinaisessa hankkeessa luodaan Oulujoen vesistön ominaispiirteisiin perustuva vesivisio ja edistetään vesistöalueen arvoa nostavia kehittämistoimenpiteitä muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Visiolla, joka ulottuu vuoteen 2035, voidaan ohjata vesistöjen moninaiskäytön kehittämistä sekä suunnata voimavaroja tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen. Työ jakautuu alustavasti kuuteen osatehtävään, jotka ovat:

  • kokonaisselvitys vesistön tilasta
  • kestävä ja vastuullinen säännöstely ja vesivoimatuotanto
  • kalaston hoidon kehittäminen
  • maankäytön ja aluekehityksen tulevaisuuskuvat
  • yhteisen vesivision muodostaminen
  • viestintä ja tiedottaminen

Kaikkiin osatehtäviin tuodaan läpileikkaavasti mukaan elinkeinoelämä ja matkailu.

Lisätietoja

Jari Pesonen, ympäristövastuuyksikön päällikkö, Kainuun ELY-keskus, jari.k.pesonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 023 861

Timo Regina, ympäristön kehittäminen yksikön päällikkö, Kainuun ELY-keskus, timo.regina(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 023 887

LIITE:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)