Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Understöd på upp till 4 000 euro till den som byter från oljevärme

Ägare till oljeuppvärmda småhus beviljas understöd för byte av uppvärmningsform. Understöd kan beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Den egentliga ansökan om understöd öppnas enligt preliminära uppgifter i början av september.

Ägare till oljeuppvärmda småhus beviljas understöd för byte av uppvärmningsform och för slopande av oljeuppvärmningssystem. Understödet gäller småhus som används året runt.

Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man i ett småhus övergår till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump. När man övergår till andra uppvärmningssystem beviljas 2 500 euro i understöd. Understöd kan inte beviljas för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen.

Understöd beviljas för de kostnader som uppstår redan under sommaren

"Understöd kan beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Den egentliga ansökan om understöd öppnas enligt preliminära uppgifter i början av september", berättar Ari Nygrén, chef för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

NTM-centralen i Birkaland beviljar understöd i hela landet och utbetalningen sköts av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Understödet beviljas utifrån en kostnadskalkyl, och understödet betalas ut först när sökanden har betalat kostnaderna i sin helhet.

Understöd beviljas inte för kostnader som med stöd av lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. Understöd kan inte heller beviljas om sökanden har beviljats annat understöd eller ansöker om hushållsavdrag för samma ändamål. Understöd beviljas inte heller i det fall att bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd.

Riksdagen beviljade nästan 29 miljoner euro i understöd när den godkände tilläggsbudgeten 25.6.2020. Bidraget är en del av en hållbar återhämtning efter coronakrisen.

Närmare villkor och ansökningsanvisningar publiceras på NTM-centralens webbplats i augusti. Understöd kan sökas så länge anslaget räcker, dock senast hösten 2022. Projektet ska vara färdigt, fakturan ska vara betald och ansökan om utbetalning ska vara hos utvecklings- och förvaltningscentret senast 18.11.2022.

Läs mer

Mer information om understödet

Mer information om uppvärmningsformerna