Navigeringsmeny

Regional information

Uppgifter om dikningssammanslutningar uppdateras i den nya karttjänsten 

På NTM-centralerna pågår digitaliseringen av handlingar i gamla dikningsprojekt. Dikningssammanslutningarna, som grundades huvudsakligen under 1940–1970-talen i samband med dikningsarbeten på åkrarna, förpliktar fortsättningsvis många fastigheter i nyttoområden att underhålla och restaurera de diken som de förvaltar. De ursprungliga handlingarna har uppbevarats även hos staten och uppgifterna flyttas nu till den nya karttjänsten på webben.

Dikningsprojektens handlingar skannas in i elektronisk form och samtidigt förs dikningssammanslutningarnas läge in i de digitala karttjänsterna. En enskild markägare eller en sammanslutning som planerar en restaurering kan påbörja jakten på och väcka upp dikningssammanslutningen genom att granska kartan. I karttjänsten kan man söka upp platsen där restaureringen planeras och via detta finns också uppgifter om dikningssammanslutningen. Med dikningssammanslutningens namn, som man hittar i karttjänsten, och projektets förrättningsnummer kan man fråga efter handlingarna från den regionala NTM-centralen genom att begära en informationstjänst.

Det finns också en länk till karttjänsten på webbsidan

Man kan också stifta bekantskap med materialet (dikningssammanslutningar):

I den nya karttjänsten finns till en början digitaliserad information från NTM-centralen i Södra Österbottens, NTM-centralen i Tavastlands, NTM-centralen i Sydöstra Finlands och NTM-centralen i Nylands områden. Materialet kompletteras senare med data från de andra NTM-centralerna. Det finns tusentals dikningssammanslutningar i hela landet, varför materialet kommer att uppdateras under de följande åren med data från många håll i Finland.

Grundtorrläggning av åkrar är en del av en viktig kedja i den finländska matproduktionen

Dikningsrestaureringar startar vanligen från att vattnet inte flödar tillräckligt bra eller åkern är våt. Tillräcklig dränering garanterar effektiv odling och verkningsfullt utnyttjande av åkern. När en markägare i nyttoområdet märker att den dåliga dräneringen av åkern utgör ett problem, börjar man väcka den "sovande" dikningssammanslutningen till liv.

Grundtorrläggning av åkrarna är en del av en viktig kedja i den finländska matproduktionen. Åkrarna i Finland har grundtorrlagts huvudsakligen på 1940–1970-talen. I samband med dikningarna bildades dikningsbolag, som idag enligt vattenlagen kallas dikningssammanslutningar. I dikningsprojekten sammanställdes en pappersmapp för dikningssammanslutningarna, vilken innehåller projekthandlingarna. Dessa handlingar är fortfarande lagakraftvunna och förpliktar och ger dikningssammanslutningens medlemmar rätt att underhålla och restaurera de diken som de förvaltar.  Mapparna innehåller bl.a. bolagsavtalet, av vilket framgår fastigheterna som hör till sammanslutningen samt kartor över nyttoområdena, på vilka grävda diken och nyttoområden är inritade. Andra viktiga handlingar och dokument som ligger till grund för restaureringen är t.ex. längd- och genomskärningar, en plan och kostnadsfördelningarna.

När dikningsprojekten har slutförts, har handlingarna överlåtits i flera exemplar till dikningssammanslutningarnas egna medlemmar. Ursprungshandlingarna har även uppbevarats hos staten, eftersom staten en gång i tiden har stått för planerna och även för genomföringen.

Projektmapparna sparas i NTM-centralernas arkiv och en del i Riksarkivet, där man kan fråga efter dem. Med åren och efter flera generationsväxlingar kommer det som en överraskning för många fastigheter i nyttoområdet att de ingår i en dikningsssammanslutning.

Mer information:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)