Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Njut av sommaren - undvik bryggbråk (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Vad är trevligare än att njuta av sommaren på bryggan till ljudet av vågskvalp och fågelsång… Bryggan kan dock bli ett tvisteämne om planeringen har lämnat på hälft.

Strandägaren eller -innehavaren har rätt att bygga en brygga för privatbehov, som även kan sträcka sig över till ett vattenområde som ägs av en annan. Man kan bygga en brygga även om man inte äger stranden eller är delägare i den. Väg- och båthamnsservitut som slutar vid stranden berättigar dock inte till att bygga en brygga.

Såväl bryggans plats som dess modell bör väljas omsorgsfullt. Valet försvåras bl.a. av strandens form, vattenståndet och bryggas användningsändamål. Bryggan bör byggas utanför tomten så att bryggan eller användningen av den inte begränsar användningen av granntomten. Bryggan bör placeras så långt från gränsen till grannen som möjligt och riktas så att den stör så lite som möjligt. Bryggan får inte heller vara till skada för t.ex. fiskeriet, vattennaturen eller den naturliga skönheten. Före man bygger är det viktigt att diskutera med närliggande grannar och beakta deras åsikter, eftersom den som bygger bryggan ansvarar för olägenheter som konstruktionerna medför.

Används bryggan för att ta iland med båt eller för solbad?

Bryggans användningsändamål bestämmer valet av bryggans modell och storlek. En båtbrygga fordrar en helt annan konstruktion än en brygga för enbart vistelse. En vanlig stugbrygga, dvs. en brygga med lätt konstruktion eller som ligger på pålar bör inte vara längre än 10-15 meter och inte bredare än 2 meter. Om stranden är grund och vassbeväxt, kan bryggan också vara längre för att minska muddringsbehovet.

Bryggans konstruktion bör vara så öppen som möjligt så att vattnets strömning inte begränsas väsentligt. Vattnets strömning begränsas minst av bryggor som byggts på bockar eller pålar samt pontonbryggor. En sluten bryggkonstruktion kan ändra vattenströmmen eller förhindra den helt och hållet. Som en följd av detta kan vattenkvaliteten bli sämre, växtligheten öka och igenväxningen påskyndas.

Bör man ansöka om tillstånd för en brygga?

Om byggandet av bryggan medför olägenheter för vattenområdets ägare, vattendraget eller grannarna eller den byggs för allmänt bruk, fordrar byggarbetet tillstånd av regionförvaltningsverket. För bryggor av större modell behövs också åtgärdstillstånd av kommunen. Tillstånd kan också behövas om bryggan orsakar olägenheter som man på förhand inte har kunnat komma överens om med grannarna.

Mer information om byggande av brygga ges av kommunens miljövårdsmyndighet, den regionala NTM-centralen samt webbtjänsten www.miljo.fi.


Regional information