Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Så här restaurerades vattendragen under 2021 - är ditt vattendrag i tur nästa år? (Landskapen i Österbotten)

 

NTM-centralen i Södra Österbotten beviljar årligen finansiering för vattendragsrestaureringar i de österbottniska landskapen och ansökan om finansiering för nästa år börjar 18.10.2021. År 2021 beviljade NTM-centralen i Södra Österbotten 1,4 miljoner euro i bidrag till över trettio projekt för vattendragsrestaureringar med målet att förbättra status i strömmande vatten, sjöar och kustvattnen.

Bidrag kan sökas av till exempel registrerade föreningar, skifteslag, kommuner eller andra samfund och det kan användas till bland annat planering, genomföring och förvaltning av projekt. I genomsnitt beviljas 50 procent av projektets totala kostnader i bidrag. Finansieringen till projekten kommer från Miljöministeriet, t.ex. via effektiveringsprogrammet för vattenskydd, och från Jord- och skogsbruksministeriet.  Ansökan om understöd riktas till NTM-centralerna.  

Vad har gjorts i år med hjälp av bidragen?

Många fina saker har kunnat genomföras i år för att förbättra vattendragens tillstånd tack vare finansieringen som de olika restaureringsprojekten fått. För att uppnå god ekologisk status i vattendragen har det genomförts åtgärder som riktas mot både extern och intern belastning. Utöver det har man förverkligat olika åtgärder som främjar mångfalden i vattenekosystemen och för att bevara arterna.

Projekt för vattendragsrestaurering pågick i såväl Österbotten, Mellersta Österbotten som Södra Österbotten, och tack vare finansieringen 2021 kunde vattendragsrestaurering göras tämligen jämnt över områdena. Vattendragsrestaureringar har gjorts år 2021 bland annat i Hirvijärvi i Alajärvi, Alavudenjärvi, Pirttiperä i Karleby, Karperöfjärden i Korsholm, Evijärvi och i Närpes å.  

Hirvijärvi i Alajärvi fick understöd år 2021 från Miljöministeriets pott. Åtgärderna inom projektet har omfattat byggandet av tre rördammar med sedimenteringsbassänger, erosionsskydd kring utloppet som rinner ut i sjön och syresättning under vintern.  I sjön har även vårdfiskats under mörtens lektid och fångsten uppgick till ca 3500 kg mört.  

Under sommaren 2021 utfördes muddringar i sjön Evijärvi. Bild: Österbottens vatten och miljö rf.
Under sommaren 2021 utfördes muddringar i sjön Evijärvi. Bild: Österbottens vatten och miljö rf.

Sjön Evijärvi i Evijärvi kommun har restaurerats under flera års tid och NTM-centralen beviljade understöd till fortsättningsprojektet år 2021 från Miljöministeriets medel. I år har man genomfört muddringar på tre olika platser, sammanlagt har muddermassorna uppgått till 1 470 m3, och utöver det slåtter av vattenvegetation på ett 58 hektar stort område. I april–juni vårdfiskades med katsar en totalfångst på 13 920 kg och i september fortsatte vårdfisket med ryssjor. Dessutom har man i Evijärvi gjort kartläggningar av avrinningsområdet under sommaren bland annat med hjälp av drönare.  

Övermark Jaktklubb restaurerar forsar i Närpes ås bifåra med talkokrafter. Syftet är att förbättra föröknings- och levnadsmöjligheterna för åns fiskar.  Eftersom restaureringen av livskraften för ekosystemet i ån anses vara viktigt, beslöt sig klubben för att söka understöd från NTM-centralen.  NTM-centralen beviljade understöd för projektet från Miljöministeriets medel.  De åtgärder som genomförts i år är restaureringar av forsar och lekområden samt fångst av små rovdjur med syftet att minska skadorna som främmande arter, såsom mink och mårdhund, orsakar i området.  

I Alavudenjärvi vårdfiskade man med hjälp av notfiske.
I Alavudenjärvi vårdfiskade man med hjälp av notfiske.

I Alavus har man under sommaren arbetat för att förbättra Alavudenjärvi med många olika åtgärder.  I sjön har man genomfört slåtter av vattenvegetationen två gånger på ett sju hektar stort område, minskat vattenvegetation som samlas på strömplatser genom att avlägsna rötter samt muddrat 58 000 m3 på två platser. Ytterligare har det vårdfiskats med notdragning i sjön i september och fångsten uppgick till 3 700 kg.  Inom projektet planerar man också att installera reaktorer för bioflis i de fåror som rinner ut i sjön. Syftet med reaktorerna är samla upp näringsämnen som rinner ut i avrinningsområdena och på det sättet minska den externa belastningen i sjön.  Projektet "Ravinteet kiinni, maisema auki" har pågått i Alavudenjärvi åren 20172021 och år 2021 startade projektet fortsättningsprojektet "Pahajoki hyväksi", som pågår till och med år 2025 med finansiering från Miljöministeriet. Projektet "Pahajoki hyväksi" är indelat i olika delar och för närvarande pågår den första delen, som beviljats finansiering fram till slutet av år 2022.

Slåtter håller styr på vattenvegetationen

Under sommaren har slåtter av vattenvegetationen gjorts på många ställen, bland annat i Pirttiperä i Karleby, Karperöfjärden i Korsholm och Voilampi i Etseri. Fritidsboende vid havsviken i Karleby hade observerat att förekomsten av slinga hade blivit avsevärt tätare under de senaste åren. De beslöt därför att grunda en förening och söka bidrag för att kunna restaurera havsviken. NTM-centralen beviljade projektet finansiering av Miljöministeriets pott och slåttern av vattenvegetation kommer att pågå under ytterligare två år i havsviken.  

I Karperöfjärden satsade man på slåtter för att få bort vattenvegetation. Bild: Karperös Pärla rf.
I Karperöfjärden satsade man på slåtter för att få bort vattenvegetation. Bild: Karperös Pärla rf.

När medlemmarna i Karperös Pärla r.f.märkte att vattenväxterna i Karperöfjärden började ta över vattenytan i sjön, beslöt de vidta åtgärder och sökte understöd för borttagningen av vattenvegetation. Föreningsmedlemmarna kunde genomföra slåtter i sjön med hjälp av medel från Miljöministeriet.

Under sommaren genomfördes slåtter av vattenvegetation även i Voilampi i Etseri.  I Voilampi avlägsnades flotagräs med hjälp av slåtter under sommaren i två omgångar för att nå ett så effektivt slutresultat som möjligt.  NTM-centralen beviljade finansiering till vattenvårdsföreningen i Voilampi från Miljöministeriets medel år 2021.

Både stora och små lokala projekt kan ha stor inverkan när det gäller att förbättra vattendragens ekologiska status. Om det i närheten av dig finns sjöar, åar, träsk, bäckar eller kustvatten som är i behov av restaurering, samla ihop ett gäng och skicka in en ansökan tillsammans. God ekologisk status i våra vattendrag i framtiden kan nås genom gemensamma insatser.