Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Grundvattenområdena Rismarken och Spikarna i Korsholms kommun avgränsas och klassificeras på nytt (Österbotten)

Grundvattenområdena inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. I och med den nya lagstiftningen granskas alla grundvattenområden med avsikt på deras skyddsbehov och lämplighet för vattenförsörjning. I grundvattenområdena granskas samtidigt ekosystem som är beroende av grundvatten. Följande i tur står grundvattenområden Rismarken och Spikarna i Korsholms kommun. Kommuninvånarna har möjlighet att bidra med information som är väsentlig för avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområden.

Enligt lagen klassificerar NTM-centralerna grundvattenområdena på följande sätt:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom grundvattenområden som Klass E, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Handlingarna som berör ändringar i klassificeringen och gränsdragningen finns till påseende 26.3.2019–26.4.2019 på Korsholms kommunkansli samt elektroniskt här:

www.miljo.fi > Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > (välj) Södra Österbottens NTM-central

Eventuella utlåtanden som berör avgränsningen och klassificeringen kan skickas till NTM-centralen senast 26.4.2019 kl. 16.00 via post eller e-post:

Postadress: Registraturen i Södra-Österbottens NTM-central, Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101 Seinäjoki

E-post: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

Efter påseendet samlar NTM-centralen ihop informationen och responsen som mottagits, och vid behov görs omändringar i grundvattenområdenas klassificering och avgränsning. Efter detta uppdateras informationen om grundvattenområdena i den nationella databasen för miljöskyddsinformation samt i grundvattendatasystemet.

Mer information:


Regional information