Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Hur vill du bidra till Östersjöns välmående?  Nu inleds samrådet om förslaget till åtgärdsprogram för havsvården

I dag inleds ett omfattande offentligt samråd om förslaget till åtgärdsprogram för havsvården 2016–2022. Den övergripande planeringen av havsvården inleddes 2008, och målet med den är att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus i Östersjön före 2020. En god miljöstatus i den marina miljön innebär rent vatten, rik biologisk mångfald, livskraftiga fisk- och fågelbestånd, stränder som är fria från skräp samt minskad användning och miljöpåverkan av miljögifter.

Havsvårdsåtgärderna är också sammankopplade med planeringen av vattenvården i sjöar, åar, älvar och grundvatten. Åtgärderna i förvaltningsplanerna för dessa är centrala med tanke på målet att uppnå god miljöstatus i den marina miljön, eftersom de påverkar den belastning av näringsämnen och skadliga ämnen som rinner ut i Östersjön från land. Ett samråd om förslagen till förvaltningsplaner och planerna för hantering av översvämningsrisker 2016–2021 ordnas parallellt med samrådet om åtgärdsprogrammet.

Förslaget till åtgärdsprogram för havsvården hålls framlagt på miljo.fi -webbplatsen samt på NTM-centralerna och i kommunkanslierna. Samrådet om förslaget till åtgärdsprogram pågår till den 31 mars 2015. Alla kan delta genom att framföra synpunkter på programmet. Kommentarerna kan skickas till NTM-centralerna med en elektronisk blankett som finns på miljöförvaltningens webbtjänst eller till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland per e-post eller brev. Man kan också delta i diskussionen och lämna kommentarer på webbtjänsten Dinasikt.fi. Kommentarerna gås igenom och sammanfattas. Responsen kommer att beaktas vid utarbetandet av det slutliga åtgärdsprogrammet.

Läs mera:

Regionala meddelanden och nyheter (på finska):


Regional information