Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Mikkelin kaupungin tärkeät viher-, vesi- ja luonnonympäristöt huomioitava kaavassa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut lausunnon Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 ehdotuksesta. ELY-keskuksen mukaan yleisesti ottaen Mikkelin kaupunki on tehnyt laadukasta työtä suunnitteluvalmiuden kohottamisessa. Yleiskaavasta hahmottuu hyvin taajaman tulevaisuuden kehityksen tavoitteet ja se on myös vahva tietopohja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Kaavaehdotuksessa on suurelta osin hyvin otettu huomioon ELY-keskuksen luonnosvaiheessa esiin nostamat seikat.

ELY-keskus kiinnittää lausunnossa erityisesti huomiota kaupungin tärkeiden viher- ja vesiympäristöjen säilyttämiseen. Myös pohjavesialueiden suojelu, kulttuuriympäristön huomioiminen, eräät yhteystarpeet sekä rantarakentamisen mitoitus kaipaavat vielä eräiltä osin miettimistä.

Lausunnon mukaan ekologian, vesitalouden, virkistyksen ja luonnonsuojelun kannalta tärkeät viher- ja vesiympäristöt (kaupungin sinivihreä sydän) on turvattava. Kaavaehdotuksessa on eräiltä osin poikettu kokonaisuuden hallitusta linjasta, esimerkiksi Kaihun ranta-alueen pienialainen "kehittyvän taajaman" alue vaikuttaa irralliselta ratkaisulta, jolla on monia negatiivisia vaikutuksia luonnon, maiseman ja virkistyskäytön kannalta.  Samoin Ratinlammen alueen muuttaminen rakennuskäyttöön lisää riskiä satamanlahden vesistön pilaantumiselle ja luonnonsuojeluarvojen heikentymiselle.

ELY-keskus toteaa myös, että ehdotuksen mukainen pohjoisen kehäväylän linjaus saattaa halkoa ja pirstoa virkistys- ja luonnonarvoiltaan tärkeän Kalevankankaan alueen kokonaisuutta. Alue tulisi ELY-keskuksen mielestä säilyttää mahdollisimman yhtenäisenä ja valita siksi vähiten haittaava vaihtoehto.

Lausunnossa toivotaan Hanhikankaan, Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien periaatteiden tarkempaan huomioimista detaljikaavoituksessa. Suojelusuunnitelmissa on mm. jätevesien imeyttämistä sekä maankäyttöä ja rakentamista koskevia määräyksiä.

Kulttuuriympäristön osalta kaavaselostus on ELY-keskuksen mielestä vielä eräiltä osin keskeneräinen. Selkeämmin tulisi esittää mm. millä perusteilla kohteet on osoitettu kaavassa suojeltaviksi.

Kaavaehdotuksessa on mitenkään perustelematta annettu rantarakentamisen enimmäismäärään liittyviä mitoituslukuja, jotka poikkeavat pääsääntöisesti kaupungin alueelle aiemmin vahvistettujen ja hyväksyttyjen kaavojen vastaavista mitoitusluvuista. ELY-keskus korostaa, että ehdotettujen lukujen toteutumisen edellytyksenä pitää olla se, että jatkossa mahdollisissa kaavoissa tai kaavamuutoksissa täyttyvät maankäyttö- ja rakennuslain ranta-alueiden loma-asutusta koskevien kaavojen erityiset sisältövaatimukset, ja että kaavahankkeeseen liittyy riittävä vaikutusten arviointi.

Linkki:

Lisätietoja:

Maankäyttöasiantuntija Jouni Halme, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 174, jouni.halme(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 189, eero.korhonen(at)ely-keskus.fi


Regional information