Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Projektfinansiering har utlysts för samarbetsnätverk som tryggar skogarnas biologiska mångfald

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har gemensamt utlyst finansiering i syfte att stärka det regionala samarbetet kring tryggandet av skogarnas biologiska mångfald. Ansökningar om finansiering ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 november 2022. Nätverksprojekten främjar det praktiska genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och bidrar till att dess mål nås.

I nätverksprojekten, som samordnar skyddet, vården och användningen av skogarna, kan delta till exempel skogsägare, närings-, trafik- och miljöcentraler, Finlands skogscentral, kommuner, företag, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer. För finansieringen av nätverksprojekten reserveras årligen sammanlagt cirka 100 000–150 000 euro. Avsikten är att 1–3 projekt ska inledas 2023. Det är också möjligt att projekten kan beviljas finansiering 2024–2025, om det i statsbudgeten anvisas de anslag som behövs.

Närmare information om utlysningen och dess teman samt ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter (på finska, mmm.fi)

Läs mera

Projektfinansiering har utlysts för samarbetsnätverk som tryggar skogarnas biologiska mångfald (Jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets meddelande 19.9.2022, ym.fi)