Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät Kouvolassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämät metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät  pidettiin Kouvolassa 10.-11.9.2013. Ensi kertaa päivillä oli varattu runsaasti aikaa teollisuuden ja viranomaisten väliselle vuoropuhelulle metsäteollisuuden ajankohtaisista asioista. Ensimmäinen päivä pidettiin UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtailla. Paikalle oli ELY-keskusten, aluehallintovirastojen ja ympäristöministeriön edustajien lisäksi suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsäteollisuus ry:n edustajia. Isäntänä toimineen tehdasintegraatin johtaja Juha Kääriäinen kertoi tehtaan toiminnasta, minkä jälkeen ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt Metsäteollisuus ry:stä esitti näkemyksiään toimialan tulevaisuudesta. Neuvotteleva virkamies Airi Karvonen ja ympäristöneuvos Markku Hietamäki ympäristöministeriöstä kertoivat tulevista ympäristönsuojelulainsäädännön muutoksista; runsaasti keskustelua herätti mm. haitallisiin aineisiin ja sähköiseen lupakäsittelyyn liittyvät asiat.

Kaaviokuvassa biojalostusprosessit selluntuotannon yhteydessä.

Yli-insinööri Juha Pesari esitteli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajana hallinnon ja teollisuuden yhteistyönä tehdyn "Metsäteollisuuden ympäristöstrategia hallinnon näkökulmasta"-raportin. Raportissa on annettu useita toimenpide-ehdotuksia metsäteollisuuden ympäristöasioihin liittyvien hallinnollisten menettelyjen parantamiseksi. Metsäteollisuuden edustaja Ympäristöpäällikkö Timo Kanerva piti omassa puheenvuorossaan toteutettua hanketta erittäin hyödyllisenä toiminnanharjoittajien kannalta ja korosti esitettyjen toimenpiteiden ripeän toteuttamisen tärkeyttä. Erikseen otettiin esiin mm. hallinnon, elinkeinoelämän ja tutkijoiden edustajista koostuvan asiantuntijapaneelin muodostamisen tärkeys. Muutenkin päivän aikana käydyn keskustelun eri puheenvuoroissa korostettiin eri tahojen, kuten luvittajan, valvojan ja toiminnanharjoittajan välisen vuoropuhelun tärkeyttä. Teollisuuden edustajat toivat myös esiin huolensa ympäristöviranomaisten resurssien riittävyydestä.

Professori Esa Vakkilainen esitti tutkijan näkökulman otsikolla "Metsäteollisuuden kehitysskenaariot vuoteen 2020".

Ensimmäisen päivä päättyi tehdaskierrokseen, jossa päästiin tutustumaan modernisoidun sellutehtaan toimintaan.

  

Toinen päivä pidettiin perinteiseen tapaan hallinnon sisäisenä tilaisuutena Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiloissa Salpakeskuksessa. Päivän aluksi ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar esitti katsauksen Kaakkois-Suomen alueen tilanteeseen ja metsäteollisuuden rooliin. Ympäristöministeriön edustajat pitivät katsauksen ympäristöhallinnon ajankohtaisista asioista ja tulevista haasteista. Tässä yhteydessä kiiteltiin edellä mainitun ympäristöstrategia-hankkeen hyvää toteutusta sekä todettiin hankkeen hyödyllisyys ja kattavan tiedottamisen tärkeys raportin julkaisemisen yhteydessä.

Kehitysinsinööri Pekka Ojanen Kaakkois-Suomen ELY -keskuksesta piti esityksen massa- ja paperiteollisuuden parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja niillä saavutettavia päästötasoja käsittelevän BAT-referenssiasiakirjan päivitystilanteesta. Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden ajankohtaisista kysymyksistä esitettiin lyhyt tilannekatsaus. Myös muiden ELYjen edustajat kävivät lyhyesti läpi omien alueidensa laitosten tilanteet. Lisäksi AVIen edustajat ympäristöneuvos Harri Majanderin johdolla toivat esiin lupaviranomaisen näkökulman ajankohtaisista asioista. Keskusteluissa tuotiin esiin yhteydenpidon tiivistämisen tärkeys ja esitettiin mm. hallinnon yhteisen sähköisen työtilan perustamista.

Osallistujat pitivät metsäteollisuuspäivä kaiken kaikkiaan onnistuneena ja hyödyllisenä tilaisuutena. Kaakkois-Suomen ELY -keskuksella on jatkossakin tärkeä rooli toimialan asiantuntijaorganisaationa ja yhteistyön edistäjänä.


Regional information