Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

I Finland pågår som bäst planeringsrundan gällande havsvården. Planeringsprocessen omfattar tre steg:

  • en preliminär bedömning av havets tillstånd samt upprättande av miljömål och indikatorer, blev färdig år 2012
  • utarbetande av ett uppföljningsprogram; om detta arrangeras samråd 7.4. – 23.5.2014!
  • utarbetande av ett åtgärdsprogram, skall komma till år 2015

Uppföljningsprogrammets främsta mål är att producera information med vilken man kan utvärdera havsmiljöns rådande tillstånd i förhållande till ett gott tillstånd, samt vilka framsteg som skett på vägen mot ett gott tillstånd. Informationen om havets tillstånd utgör också en grund för planeringen av åtgärder för att förbättra havets tillstånd samt uppföljningen av effekten av åtgärderna.

Alla som vill har en möjlighet att uttrycka sin åsikt om hur havsvården ska främjas. Vid samrådet önskar man höra allmänhetens åsikter om uppföljningsprogrammets tillräcklighet och kvalitet.  Särskilt välkomna är iakttagelser av andra instanser som inte omnämns i det här programmet, vilka tillhandahåller och tillämpar havsinformation, som universitet och företag på det marina området. 

NTM-centralena kungör om uppföljningsprogrammet. Kungörelsen och samrådshandlingen kan läsas på adressen http://www.ym.fi/remiss Under den tid då samrådet pågår finns handlingarna till påseende även i kommuner inom NTM-centralen i Nyland verksamhetsområde.

Kommentarer skickas senast den 23 maj 2014 i första hand per e-post eller alternativt per post till registraturen av NTM-centralen i Nyland: registratur.nyland@ely-centralen.fi / NTM-centralen i Nyland, registraturen, PB 36, 00521 HELSINGFORS.

Kungörelse

Samråd om planeringen av havsvården

 


Regional information