Navigeringsmeny

Regional information

Ansökan om och finansiering av miljöavtal för jordbruket år 2020

För närvarande finns gällande miljöavtal för Vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapsvård och Vård av våtmarker för ungefär 30 000 hektar i hela landet. Då slutet av finansieringsperioden närmar sig finns det flera saker man bör beakta då man ansöker om miljöavtal för jordbruket år 2020. På grund av finansieringssituationen har ansökan till flera delar begränsats till endast vissa avtalstyper och avtalssituationer. 

Nya miljöavtal 

År 2020 kan man ansöka om miljöavtal för vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapsvård samt vård av våtmarker endast för objekt som tidigare grundats med ersättning för icke-produktiv investering. Dessa objekt fordrar ingående av ett miljöavtal. Även ett specialstödsavtal i enlighet med den föregående programperioden (2007–2013) kan sökas. I dessa fall ska specialstödsavtalet ha upphört år 2018 eller 2019 eller upphöra senast 30.4.2020.

Eftersom en förutsättning för ett nytt miljöavtal år 2020 är en tidigare genomförd icke-produktiv investering är det viktigt att investeringen har blivit klar innan starten av avtalsperioden. Allt arbete som ersätts med icke-produktiva investeringar ska vara utfört och kostnaderna ska ha uppkommit fre 30.4.2020. Om slutförandet av det icke-produktiva investeringsprojektet fördröjs till maj kan miljöavtalet inte börja gälla 1.5.2020. I detta fall kommer avtalsansökan och inledningstidpunkten att flyttas till följande år.

På grund av finansieringssituationen är det inte detta år möjligt att ansöka om miljöavtal för helt nya områden eller om utvidgningsområden för nuvarande avtal.

Att ansöka om avtal

Man ansöker om avtalet med blanketterna för Vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapsvård-miljöavtal och Vård av våtmarker-miljöavtal. Ansökningsblanketterna med bilagor ska lämnas in till den regionala NTM-centralen senast 15.6.2020. Ansökningsblanketterna för avtalen finns på webbplatsen ruokavirasto.fi.

Som bilaga till ansökan ska en separat förvaltningsplan med kartor lämnas in. Om objektet som avtalet söks om är hyrt, ska hyresavtalet vara i kraft åtminstone under hela avtalsperioden. Om sökanden är en förening ska en kopia på mötesprotokollet där man fattat beslut om att ansöka om avtalet bifogas till ansökan. Detaljerade anvisningar för utarbetandet av planen, bilagor och ansökan om avtal finns på ansökningsblanketten.

Under avtalsperioden ska man årligen ansöka om betalning av miljöavtalet antingen elektroniskt i Vipu-tjänsten eller med blankett 101B (ruokavirasto.fi) senast den sista inlämningsdagen för den årliga ansökan om stöd.

Möjligt att ansöka om tilläggsår för ett miljöavtal som upphör

Det är möjligt att ansöka om ett tilläggsår för Vård av våtmarker-miljöavtal och/eller Vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapsvård-miljöavtal som upphör 30.4.2020 i Vipu-tjänsten eller med blankett 101B.

Sökanden förbinder sig till de existerande villkoren under tilläggsåret. Sökanden genomför i sitt avtal årligen i förvaltningsplanen specificerade och eventuellt med fastställda mellanrum förverkligade åtgärder.

Samtidigt intygar sökanden att hyresavtalen för eventuella hyrda zoner som ingår i avtalet är i kraft fram till att den förlängda avtalsperioden avslutas.

Inte heller sökande som ansöker om ett tilläggsår kan lägga till helt nya zoner i avtalet.

Beredningen av det nya landsbygdsprogrammet pågår

Den nationella beredningen av följande finansieringsperiod (2021–2027) inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik pågår. Inom denna så kallade CAP27-förnyelsen av jordbrukspolitiken framhävs i synnerhet kontroll av klimatförändringen och anpassning till denna, djurens välmående och lockande av nya odlare till branschen. Vi kommer att informera om starten av det nya landsbygdsprogrammet och åtgärder inom programmet i ett senare skede.

Saarijärven Tarvaalan kampus maallikosteikko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifunktionella våtmarker binder fasta ämnen och näringsämnen och främjar naturlig diversitet. På bilden visas en modellvåtmark på Tarvaala campus i Saarijärvi. Bild: Arto Ahonen.

 

Kivijärven tila Joutsa

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Traditionella biotyper är en av våra mest hotade naturtyper, som för att bevaras kräver ständig vård, i huvudsak bete och röjning. Vården av dessa livsmiljöer med miljöavtal inom jordbruket underhåller och diversifierar naturen och landskapen. Kivijärvi gård i Joutsa. Bild: NTM-centralen i Mellersta Finland.

Länkar:

Information om objekt samt anvisningar för grundande och förvaltning av objekt 

Generalplanerna för jordbruksnaturens mångfald och multifunktionella våtmarker (LUMO) finns i NTM-centralens publikationsdatabas och hittas med sökordet "luonnon monimuotoisuus": 

Mer information av personer i området:

NTM-centralen i Lappland, Heidi Kotala-Paaluharju tfn 0295 037 006

NTM-centralen i Norra Österbotten, Kaisa Karppila tfn 0295 038 104

NTM-centralen i Kajanaland, Markus Kvist, tfn 0295 023 564

NTM-centralen i Österbotten, Lars Björkgård tfn 0295 028 540 och Barbro Lundström tfn 0295 028 589

NTM-centralen i Södra Österbotten, Pekka Länsivierto tfn 0295 027 590 och Essi Kiili tfn 0295 027 648

NTM-centralen i Mellersta Finland, Merja Lehtinen tfn 0295 024 570

NTM-centralen i Norra Savolax, Riitta Kesonen tfn 0295 026 577 och Sirpa Tarvainen tfn 0295 026 628

NTM-centralen i Norra Karelen, Kaisa Rummukainen, tfn 0295 026097

NTM-centralen i Satakunta, Eija Mutila tfn 0295 022 064

NTM-centralen i Birkaland, Marika Arrajoki-Alanen tfn 0295 036 040 och Tiina Schultz puh. 0295 036 382

NTM-centralen i Södra Savolax, Hillevi Teittinen tfn 0295 024 135

NTM-centralen i Tavastland, Minna Kolari, tfn 0295 025 062

NTM-centralen i Sydöstra Finland, Niina Pulkkinen tfn 0295 029 040

NTM-centralen i Egentliga Finland, Elisa Nurmio tfn 0295 022 630 och Kati Pakarinen tfn 0295 022 639

NTM-centralen i Nyland, Esme Manns tfn 0295 021 101

 

Bilder:
Tarvaala campus i Saarijärvi. Bild: Arto Ahonen.

Kivijärvi gård i Joutsa. Bild: NTM-centralen i Mellersta Finland.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)