Navigeringsmeny

Regional information

Med investeringar i jordbruket skapas en lönsam och hållbar produktion för framtiden (Landskapen i Österbotten, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland)

I västra Finland gör jordbruksföretag investeringar för att få en mer lönsam och effektiv produktion, framgår av en utvärdering som beställts av de fem NTM-centralerna i västra Finland. Utvärderingen gällde investeringsstöden för jordbruket och omfattade områdena för NTM-centralerna i Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I västra Finland är investeringsstödet för jordbruket en viktig del även med tanke på den nationella försörjningsberedskapen och självförsörjningen, för på området produceras och förädlas en stor del av hela landets livsmedel. Att säkerställa livsmedelssystemets funktion och försörjningsberedskap är nu aktuellt och kommer säkert att ha en allt viktigare roll även i framtiden när stöd beviljas till jordbrukets investeringar. 

Västra Finland är ett handlingskraftigt och starkt jordbruksområde där odlarna är mycket intresserade av att utveckla sin verksamhet. Under de senaste åren har investeringsstöd sökts flitigt och de sökande har konkurrerat om finansieringen. Att investera offentliga medel i dessa objekt är ett starkt incitament i utvecklingen av ett livskraftigt jordbruk, konstaterar enhetschef Heli Hantula från NTM-centralen i Birkaland. 

Investeringsstödet påverkar lönsamhet och sysselsättning

Investeringsstödet har en mycket likartad inverkan på alla områden i västra Finland. Stödet har en positiv effekt på många av jordbrukets centrala utmaningar, som att effektivisera arbetet, minska den fysiska belastningen av arbetet, förbättra lönsamheten, förbättra markens avkastningsförmåga, minska avrinning och erosion och förbättra produktionssäkerheten och produkternas kvalitet. Bättre välbefinnande för djuren ingår också i målen för investeringarna.

Målen för lönsamhet, tillväxt och produktivitet har ett rätt starkt samband med gårdarnas strategiska utveckling för de kommande 10 åren. Tre av fyra av de gårdar som fått startstöd och mer än hälften av de gårdar som fått investeringsstöd kommer att utvidga den nuvarande produktionen under de följande 10 åren.

Utvecklingen hos de gårdar som beviljats stöd går mer än tidigare i riktning mot utvidgning och specialisering av den nuvarande produktionen. I jordbruket och gårdarnas verksamhet betonas framöver flexibilitet och förändringsförmåga, försörjningsberedskap och självförsörjning, djurens välbefinnande och hållbarhet ur miljöperspektiv, dvs. klimat, biologisk mångfald och näringsbelastning.

Stödet har bidragit till att det på områdena i västra Finland har bevarats 680 och skapats 140 heltidsjobb samt att omsättningen har ökat med 34 miljoner euro under tiden 2015-30.7.2019 tack vare de investeringar som ingår i denna utvärdering, även om en del av projekten ännu inte har slutförts.

Stödet till unga jordbrukare behöver ses över

Enligt utredningen gjorde startstödet till unga jordbrukare det lättare att börja med jordbruk. Stödet minskade den ekonomiska risken i startskedet och frigjorde kapital för utveckling av verksamheten. Unga jordbrukare är mer benägna att utveckla och förändra verksamheten än äldre generationer. Generationsväxlingar i ett tidigare skede får näringen och gårdarna att utvecklas snabbare. Ett högre startstöd skulle få fler att börja med jordbruk och inspirera unga företagare att i högre grad ta sig an möjligheterna att utveckla gården. Av utredningens rekommendationer framgår att det finns ett behov av att t.o.m. fördubbla startstödets belopp.

Fakta

Under den pågående EU-programperioden 2014-2020 har det till gårdar på området beviljats ca 19 miljoner euro i startstöd till unga jordbrukare, ca 260 miljoner euro i understöd för investeringar i jordbruk och ca 400 miljoner euro i räntestödslån. Husdjursgårdarnas andel av de båda stödtyperna är klart större än husdjursgårdarnas andel av alla gårdar på området.

Utvärderingen gjordes av Östra Finlands universitets region- och kommunforskningscenter Spatia samt Augurix Oy. Utvärderingen grundar sig på register- och enkätmaterial. Enkäten om startstöd besvarades av 123 gårdar och enkäten om investeringsstöd av 676 gårdar.

Utvärderingsrapporten finns tillgänglig på webben:
Mellanutvärderingav landsbygdsplanernaför NTM-centralernai Västra Finland (pdf)

Ytterligare upplysningar

Ritva Rintapukka
enhetschef
NTM-centralen i Södra Österbotten
tfn 0295 027 619

Heli Hantula
enhetschef
NTM-centralen i Birkaland
tfn 0295 036 044

Karin Kainlauri
enhetschef
NTM-centralen i Österbotten
tfn 0295 028 572

Timo Pukkila
enhetschef
NTM-centralen i Satakunta
tfn. 0295 022 115

Risto Skyttä
enhetschef
NTM-centralen i Egentliga Finland
tfn 0295 022 664

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)