Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Ansökningarna fortsätter inom alla stödformer

Finansieringssituationen för de olika stödformerna för landsbygdsfinansiering från NTM-centralen i Nyland och Leader-grupperna i regionen i korthet.

 

Vid NTM-centralen i Nyland återstår fortfarande strukturstöd till jordbruket och landsbygdsprogrammets återhämtningsmedel. Dessa stöd kan alltså ansökas normalt. Nästa urvalsperiod för strukturstöd, företagsstöd och återhämtningsmedel löper ut den 15 oktober 2022, för projektstöd den 30 september 2022 och för startstöd till unga jordbrukare den 31 oktober 2022.

I fråga om utvecklingsprojekt och företagsstöd återstår mycket knappt med stödmedel från NTM-centralen i Nyland, men man kan fortfarande lämna in ansökningar. Stödpengar kan eventuellt frigöras före årskiftet om medel överförs från andra områden till Nyland. Sökande ska emellertid vara beredda på att stödmedel inte kan beviljas och att ansökan får ett negativt beslut i slutet av året. Om projektet inte har inletts efter att ansökan har anhängiggjorts kan de sökande ansöka om stöd för den nya programperioden år 2023.

Även Nylands Leader-grupper har finansiering som kan ansökas för företags- och utvecklingsstöd. Innan de sökande lämnar in sin ansökan lönar det sig emellertid att kontrollera finansieringssituationen, eftersom det redan ankommit ansökningar inom Leader-grupperna och finansieringssituationen därför kan ändras snabbt.

Det finansiella läget är följande i Leader-grupperna:

  • Utvecklingsföreningen SILMU rf (Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo) har cirka 92 000 euro kvar i finansiering. Nästa ansökningsperiod går ut den 31 augusti 2022. Om finansieringen blir oanvänd kan man eventuellt göra en tilläggsansökningsperiod.
  • Leader EMO ry (Esbo, Hausjärvi, Hyvinge, Loppis, Nurmijärvi, Riihimäki, Tusby och Vanda) har cirka 200 000 euro i finansiering till sitt förfogande. Nästa ansökningsperiod går ut den 31 augusti 2022.
  • Leader Ykkösakseli ry (Salo, Lojo, Högfors och Vichtis) kan bevilja cirka 240 000 euro i finansiering. Ansökningar kan lämnas in kontinuerligt eftersom det inte finns några ansökningsperioder. Nästa styrelsemöte hålls den 14 september 2022 och följande den 12 oktober 2022.
  • Stödansökningstiden för Leader Pomoväst rf (Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt) går ut den 31 augusti 2022 och det återstår 63 000 euro i finansiering.

 

Anvisningar för sökande under slutet av finansieringsperioden

Det lönar sig att vara uppmärksam i ansökningsprocessen nu! Projektet bör inte inledas förrän den sökande får visshet om ett positivt finansieringsbeslut, eftersom ansökningarna och datumen för anhängiggörande av dem inte överförs till den nya programperioden som inleds den 1 januari 2023. Detta innebär att om projektet har inletts och det får ett negativt beslut på grund av knappa anslag, kan stödet inte sökas på nytt år 2023.

Under den slutliga finansieringsperioden förväntar sig NTM-centralen och Leader-grupperna att s.k. färdiga projektpaket ska finansieras, dvs. alla bilagor och myndighetslov, såsom bygglov, ska vara klara innan ansökan lämnas in. Eftersom den sista finansieringsperioden pågår och det nu finns lite finansiering kvar, lönar det sig att först kontakta Leader-gruppen och NTM-centralen innan ansökan lämnas in.

Gällande genomförandetiden för redan pågående projekt lönar det sig att beakta att man i alla projekt av grundad anledning kan ansöka om förlängning av genomförandetiden innan den ursprungliga genomförandetiden löper ut. På grund av att programperioden avslutas kan man inte bevilja förlängd tid för genomförande av något projekt finansierat ur den gamla programperioden och övergångsperioden 2014-2022 efter den 31 december 2024, utan projekten ska vara slutförda och klara före utgången av 2024. Undantag gäller endast projekt ur jordbrukets strukturstöd som kan förlängas ända till 30.6.2025.

Kontaktuppgifter till NTM-centralen i Nyland:

  • Tony Lassas, 0295 021 091 (företagsstöd, gårdsprojekt)
  • Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115 (företagsstöd, gårdsprojekt)
  • Siina Viskari, 0295 021 178 (företagsstöd, företagsgruppsprojekt)
  • Markku Kuusinen, 0295 021 087 (anvisningar och författningar gällande byggande)
  • Juha Mäkinen, 0295 021 110 (utvecklingsprojekt)
  • Miia Koivunen, 0295 021 180 (utvecklingsprojekt)

E-post: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi

Leader-gruppens kontaktuppgifter:


Logotyper; NTM-centralen och Europeiska jordbruksfondenLogotyp, Leader Nyland.