Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maantien 6871 parantaminen välillä Isokylä-Kylänpää, Laihia (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen Laihialla sijaitsevalle maantielle 6871 välille Isokylä – Kylänpää.  Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Laihian kunnan kanssa.           

Maantie on nykyisellään sorapintainen ja tien sivuojat ovat vuosien saatossa osin tukkeutuneet, mistä johtuen kelirikko heikentää keväisin tien liikennöitävyyttä. Suunnittelualueen kohdalla maantie on pääosin peltoalueiden rajaama, mutta osin hyvin lähellä maantietä on myös rakennuksia, joiden kohdalla maantiellä on pienisäteisiä kaarteita ja näkemät ovat osin puutteellisia.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä vuoden ympäri. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tien rakennetta ja kuivatusta parannetaan sekä maantielle tehdään päällyste. 

Suunnittelutyö on käynnistetty huhtikuussa 2019. Hankkeesta pidetään asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille tarkoitettu yleisötilaisuus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Tiesuunnitelma valmistuu lokakuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään lain liikennejärjestelmistä ja maanteistä mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Laihian kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu marraskuun 2019 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Rakentamistyö on alustavasti suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2020.

Yleiskartta

Lisätietoja hankkeesta:

 • Janne Ponsimaa
   Projektipäällikkö
  ELY-keskus, puh. 029 502 7746
  janne.ponsimaa@ely-keskus.fi
 • Jari Mansikka-Aho
  Tekninen johtaja
   Laihian kunta, puh. 050 329 6519
  jari.mansikka-aho@laihia.fi
 • Viljo Heikkinen
  Projektipäällikkö
  WSP Finland Oy, puh. 040 466 7034
  viljo.heikkinen@wsp.com

Regional information