Navigeringsmeny

Regional information

Viktbegränsningarna på landsvägarna är till för att följas (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner om att på våren är man tvungen att sätta upp trafikmärken och viktbegränsningar om menföre på många ställen längs vägarna. Viktbegränsningen betyder att man inte får färdas på vägen med ett fordon som är tyngre än viktbegränsningen. Transporter som är nödvändiga med avsikt på samhällets vitala funktioner får dock utföras såsom eventuellt andra transporter med tillstånd för undantag. Med viktbegränsningarna strävar man till att de menföresdrabbade vägarna ska hålla för transporter som är nödvändiga för samhällets vitala funktioner även på de viktbegränsade vägarna. Det är således viktigt att begränsningarna följs för att vägarna ska hållas i körbart skick för kritiska transporter.

Det har redan utfärdats ganska många viktbegränsningar för vägarna i de österbottniska landskapen och objekten finns på kartan som uppdateras enligt läget:

 https://julkinen.vayla.fi/kelirikko/ 

Nödvändiga transporter tillåts

Besluten om viktbegränsningar gäller alla andra transporter förutom transporter som är nödvändiga för samhällets vitala funktioner. Sådana kan vara exempelvis utrycknings- och väghållningsfordon, bussar i linjetrafik, pendeltrafik med tunga fordon, mjölktransporter, energiförsörjningens regelbundna transporter, slaktdjurstransporter, flyttning av tunga jordbruksfordon på grund av vårsådd och utsädestransporter, djurfodertransporter samt lagstadgad insamling av hushållsavfall, gårdsspecifik körning av flytgödsel, transport av dagligvaror till butiker, butiksbilstrafik samt tele- och elverkens underhållsfordon i utryckningsuppgifter. Dessa transporter fordrar alltså inte skilt tillstånd för en viktbegränsad väg.

NTM-centralen kan bevilja tillfälliga transporttillstånd

I tvingande fall kan NTM-centralen bevilja tillfälliga transporttillstånd även för andra transporter. Tillståndet kostar 110 euro. Tillstånd för undantag krävs exempelvis för följande transporter: virke, marksubstanser, industrigödsel till gårdarna, byggnadsmaterial, skogs- och byggarbetsmaskiner, specialtransporter. Mer detaljerad information finns på adress: 

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille

Vårarbetet pågår på vägarna

På våren underhålls vägarna bl.a. genom att grusbelägga och sladda vägarna och genom att se till att dräneringen fungerar, exempelvis tillfrusna regnvattentrummor öppnas upp.  Ibland bidrar vädret till att menföret blir så svårt att man måste vänta på att vägen ska torka, eftersom en våt väg inte håller ens för tung väghållningsutrustning.  

Mer information

  • Tanja Västi
    Verksamhetsstyrningschef
    NTM-centralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 747

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)