Navigeringsmeny

Regional information

Vattenöversikt för mars: Den ringa snömängden påverkar regleringen av österbottniska sjöar, grundvattnet på bra nivåer (Landskapen i Österbotten)

I de österbottniska landskapen finns det exceptionellt lite snö och is. Älvarna och åarna är isfria längs centrala delar och istäcket på sjöarna är tunnare och skörare än normalt. På många ställen har det praktiskt taget inte funnits någon snö alls och även på områden som traditionellt brukar vara snörika är snömängden betydligt mindre än genomsnittet i mars. På grund av den blida vintern är också tjälen mindre än vanligt.

På grund av nederbörden i början av vintern är vattenståndet i sjöarna i de österbottniska landskapen fortsättningsvis högre än normalt även i mars. I Lappajärvi ligger vattenståndet fortsättningsvis på flödesnivåer (motsvarande en översvämning som återkommer i genomsnitt vart femte år) och är ungefär en meter högre än genomsnittet för tidpunkten. Lappajärvi når normalt vattenstånd sannolikt först i juni.  

På grund av den ringa snömängden sänks vattenståndet i de reglerade sjöarna mindre än vanligt. NTM-centralen i Södra Österbotten har fått tillstånd från regionförvaltningsverket att avvika från regleringen i Kuorasjärvi (Alavus) och Kätkänjärvi (Alajärvi) så att vattenståndet i sjöarna denna vår sänks mindre än normalt för att sjöarna trots den ringa snömängden ska uppnå sommarvattenstånd.

Också i åarna och älvarna var vattenståndet och vattenföringen större än genomsnittet för tidpunkten i början av mars. Under senare delen av mars var nederbörden liten och tack vare det har vattenståndet och vattenföringen nu i slutet av månaden i huvudsak nått genomsnittliga nivåer för tidpunkten. Esse å utgör dock ett anmärkningsvärt undantag, då vattenföringen i ån är exceptionellt stor och förbli stor ända till april-maj.

Surhetsläget har förbättrats

Surhetsläget i åarna i Österbotten har förbättrats under mars. I Toby-Laihela å och Malax å ligger pH-värdet fortsättningsvis under 5, däremot i de större åarna bl.a. Kyro älv och Lappo å har pH-värdena stigit till 5,5…6,5. Halterna av näringsämnen och sediment ligger på tämligen typiska nivåer för respektive å, med undantag av Lappfjärds å, där mycket höga fosforhalter uppmättes i samband med att vattenföringen ökade.

Grundvattnet fortsättningsvis på bra nivå

Grundvattennivån var som högst i månadsskiftet februari-mars, i en del landskapet till och med på den högsta nivån i mäthistorien som börjar år 1975. Vattenståndet är fortsättningsvis högre än genomsnittet för tidpunkten, men höjningen har avtagit och sedan mitten av mars har nivåerna ställvis sjunkit något.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
  • Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)