Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Arbetet med att utveckla naturvårdslagstiftningen kör i gång 

Miljöministeriet har inlett arbetet med att utveckla naturvårdslagstiftningen.  Den första fasen av utvecklingsarbetet innebär komplettering till genomförandet av Europeiska unionens habitatdirektiv och fågeldirektiv i Finlands lagstiftning.

Habitatdirektivet förutsätter att de områden som hör till nätverket Natura 2000, och som Europeiska gemenskapen anser vara viktiga, ska bilda särskilda bevarandeområden (s.k. SAC-områden) inom sex år efter att de har valts ut. På dessa områden ska dessutom vidtas nödvändiga åtgärder för bevarande.

I den andra utvecklingsfasen ligger tyngdpunkten på naturvårdslagens verkningar och genomslagskraft och en effektiv användning av resurser.

Läs mera:


Regional information