Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Sista delen av ersättningen för begränsning av restaurangverksamheten utbetalas som massutbetalning senast 30.6 till sammanlagt 5 000 företagare

UF-centret behandlar som bäst i rask takt slutbetalningen av ersättningarna för begränsning av restaurangverksamheten, och de sista betalningsposterna betalas ut före utgången av juni.

Slutbetalningen grundar sig på uppgifter från Skatteförvaltningen 18.6. Slutbetalningen syns på mottagarens kontoutdrag med referensen "MARA-hyvitys toiminnan rajoitus www.keha-keskus.fi". Summan betalas in på företagens konton enligt normala bankdagar. Den första delen av massutbetalningen betalades redan före midsommar.

Den första delen av ersättningen som betalades ut som förskott grundade sig på en beräkningsformel där man i enlighet med lagstiftningen bedömde att försäljningen minskar med 75 procent, vilket medförde en utbetalning av 15 procents ersättning.  Utifrån de slutliga försäljningsuppgifterna från Skatteförvaltningen har man beräknat hur mycket försäljningen de facto minskat utifrån momsanmälningarna i april, vilket utgör grunden för det slutliga ersättningsbeloppet. I detta sammanhang har man observerat att utbetalningen omfattar nästan 600 företag som erhållit ett förskottsbelopp motsvarande hela ersättningen för begränsningstiden och dessutom cirka 1 200 företag som även under dessa exceptionella omständigheter har kunnat upprätthålla, utveckla eller till och med utvidga sin affärsverksamhet så att den förväntade minskade försäljning som var som grund för förskottsbetalningen inte har uppkommit.

Enligt betalningsdirektör Pauliina Smolander vid UF-centret leder denna i sig positiva observation naturligtvis också till att ersättningar som har utbetalats enligt beräkningsformeln nu måste återbetalas om de visat sig vara överflödiga. UF-centret skickar begäran om återbetalning till ovan nämnda företag i juni–juli.

Cirka 700 ansökningar om ersättning för begränsning av verksamheten har inkommit som står utanför massutbetalningen. Man har inlett behandlingen av ansökningarna, och behandlingen tar fart efter att man har behandlat massutbetalningen i sin helhet. Målet är att få cirka 150 beslut till utbetalning varje vecka.

Cirka 1 200 ansökningar har inkommit om stöd för återanställning. Behandlingen av dessa ansökningar pågår, och målet är att få cirka 200 beslut till utbetalning varje vecka.

Ansökningar för ersättning av begränsning av verksamheten kan lämnas in fram till den 31 augusti 2020 och ansökningar för stöd för återanställning fram till den 31 oktober 2020.

Ytterligare information