Navigeringsmeny

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-ingressi sv

Rätt till statsbidrag

Statsbidrag kan erhållas under förutsättning att vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag utreds i samband med behandlingen av statsunderstödsansökan.

Berättigade till statsbidrag är med bil körbara enskilda vägar:

 • ett väglag har grundats för vägen och
 • uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad) är uppdaterade

Regional information


Regional information

Berättigade till statsbidrag är med bil körbara enskilda vägar:

 • om ett väglag har grundats för förvaltningen av vägen och
 • vägen har en avsevärd betydelse för trafiken på orten eller
 • på en minst en kilometer lång sträcka är nödvändig som infartsväg till fast bosättning och inom vars verkningskrets det finns minst tre permanent bebodda hushåll

Statsbidrag beviljas inte

 • för en del av en väg som används endast för jord- och skogsbruk
 • för en del av en väg som endast leder till fritidsbostäder
 • för en väg eller en del av en väg belägen inom ett område med stadsplan (med undantag av stadsplan för strandområde)

En beviljad rätt till statsbidrag gäller så länge som vägen uppfyller villkoren för rätt till bidrag. Om det sker förändringar i detta avseende, ska väglaget skicka en ny ansökan om rätt till bidrag till ELY-centralen. Dylika förändringar är bl.a. en förändring i antalet permanent bebodda hushåll samt sammanslagning och separering av väglag.

Ett positivt beslut om rätt till bidrag innebär inte rätt till förbättringsbidrag.

Ansökning

Du kan ansöka om rätt till statsbidrag med blanketten Rätt till statsbidrag för enskild väg, som finns på sidan Blanketter.

Kontrollera via länken till höger på vilken ELY-centrals område vägen (eller största delen av vägen) ligger.

För ELY-centralerna i Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Nyland och Egentliga Finland behandlas din ansökning centraliserat vid ELY-centralen för Birkaland. Skicka ansökan till adressen:

Birkalands ELY
Statsbidrag för enskilda vägar
PB 297, 33101 Tammerfors
Fax: (03) 389 1603
e-post: yksityistiet (at) ely-keskus.fi

För övriga ELY-centralers del (Sydöstra Finland, Lappland, Norra Österbotten och Norra Savolax) behandlas ansökningarna på ifrågavarande ELY-central, vars adress finns i balken till höger.


Till ansökan ska följande bifogas:

 • en karta där man märkt ut de delar av vägen för vilka rätt till bidrag söks och den permanenta bosättningen inom vägens verkningsområde
 • ett vägförrättningsprotokoll och en vägförrättningskarta
 • ett kartutdrag ur lantmäteribyråns register över enskilda vägar
ta kontakt

Trafikens kundservice

Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar

 • 0295 020 603 mån-fre kl. 9-16 (lna/mta)
 • trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi
genvägar