Navigeringsmeny

liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi_sv

Evenemang på vägområde

Tillfälliga vägmärkesarrangemang förutsätter tillstånd

Om evenemanget förutsätter tillfälliga vägmärkesarrangemang ska tillståndet sökas hos NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. Behandlingen av ansökan tar sammanlagt 2–4 veckor. Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid.

OBS! Behandlingstiden är minst 3 vardagar.

Aktuellt

I och med den nya vägtrafiklagen kom ett nytt trafikmärke, tillfälligt informationsmärke, med vilket det kan vara möjligt att informera om sådana offentliga tillställningar där man inte kan använda tillfälliga anmälningar. Tillstånd att använda tillfälligt informationsmärke ska sökas. Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt.

Ansökningsblanketterna ändras så att de motsvarar den nya vägtrafiklagen så snart som möjligt. Man kan ansöka om ett tillfälligt informationsmärke genom att i fältet för fritt formulerad text ange information om att ett tillfälligt informationsmärke söks. Obs! Det ska lämnas in en egen ansökan om vägmärke för varje offentlig tillställning eller försäljningstillfälle och ett eget beslut ska fattas om varje evenemang.

Ansökan om tillstånd

De elektroniska ansökningsformulären och e-tjänsterna finns för närvarande endast på finska. E-tjänsten kommer även att finnas på svenska.

Alternativ söksätt

Skicka in en fritt formulerad ansökan som innehåller uppgifterna ovan till NTM-centralen i Birkaland per e-post kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi.

Vid behov kan du även skicka in ansökan per post. NTM-centralen i Birkaland,
 Tillstånds, 
PB 297
33101 TAMMERFORS

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • en karta som visar på vilka vägsträckor trafikmängden köar
 • väg/kommun
 • en uppskattning av evenemangets besökarantal
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Tillståndsavgifter

 • Om man endast måste sänka hastighetsbegränsningarna på grund av evenemanget uppbärs ingen avgift.
 • ett lokalt arrangemang (1-4 st. vägmärken)  50 €
 • ett regionalt arrangemang (5-20 st. vägmärken)  200 €
 • ett omfattande arrangemang (fler än 20 st. vägmärken)  500 €
 • Handläggningsavgift för ett nekande beslut 50 €.

Vägkyrkor

Vägvisning till vägkyrkor ges på samma sätt som till publika evenemang, eftersom behovet av vägvisning till dem är säsongsbetonat. Vägkyrkorna bör stå öppna för turister att besöka och stilla sig också då det inte försiggår kyrkliga förrättningar eller andra evenemang i kyrkan. Församlingen beviljas tillstånd för informationsmärke för en viss tid.

En förutsättning för vägvisning till en vägkyrka är bl.a. att vägkyrkan bör ingå i broschyren om vägkyrkor som årligen ges ut av föreningen Kirkkopalvelut och att kyrkan har ett parkeringsområde som rutten med vägvisare leder till.


Regional information


REGIONAL INFORMATION

Ansökan

Om evenemanget inte förutsätter att vägen stängs av kan du ansöka om tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan till den närings-, trafik- och miljöcentral vars område evenemanget anordnas på.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets natur
 • tidpunkt
 • väg/kommun
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen

Om evenemanget fordrar att vägen stängs av för annan trafik måste du ansöka om tillstånd hos polisinrättningen i häradet. NTM-centralen ger utlåtande i ärendet.

Tillstånd för att stänga av en gata i detalj- eller byggnadsplanen beviljas av kommun- eller stadsstyrelsen.

Lämna in din ansökan i god tid innan tidpunkten för evenemanget. Handläggningen av ansökan tar minst två veckor. Samtidigt kommer man också överens om vägvisningen kring evenemanget.

Avgifter

Det tillstånd för specialanvändning av landsvägar som NTM-centralen beviljar kostar 110 €.
Ett nekande tillståndsbeslut kostar 50 €.
NTM-centralens utlåtanden är avgiftsfria.