Navigeringsmeny

Regional information

Färjfästen och bryggor repareras och byggs på Nagu-Korpo-rutten, ändringar i färje- och förbindelsefartygstrafiken (Egentliga Finland)

På Skärgårdsvägen (landsväg 180) i Pargas totalrenoveras och byggs konstruktioner på stränderna i Pärnäs och Retais 1.7.2020–15.6.2021. Färjetrafiken dirigeras under entreprenaden till omvägar på båda stränderna. Vid förbindelsefartygstrafiken tillämpas från och med 1.12.2020 undantagsarrangemang under byggtiden. Under arbetets gång kan det bli ändringar i färjornas och förbindelsefartygets tidtabeller eller så kan man bli tvungen att ställa in vissa turer. TMFG:s vägtrafikcentral informerar om störningar i trafiken dygnet runt.

NTM-centralen i Egentliga Finland låter göra ombyggnads- och förbättringsarbeten längs Skärgårdsvägen på färjfästena och förbindelsefartygens bryggor i Pärnäs och Retais. Entreprenaden kommer att omfatta elektrifiering och belysning av färjfästena samt förnyelse av konstruktioner och fältarbeten, såsom invallning, asfaltering och vägmärkning.

Med nya och sanerbara konstruktioner ersätts de nuvarande landfästena som är i dåligt skick vid färjfästena i Pärnäs och Retais. Färjetrafikens funktion säkerställs genom att bygga ett andra landfäste vid färjfästena. NTM-centralen har förbättrat förmedlingsförmågan vid Korpo-Norrskata-Houtskär och Pargas-Nagu färjelägen, vilket har gjort Nagu-Korpo färjeläget till en flaskhals för Skärgårdsvägen. De landfästen som nu byggs gör det möjligt att inleda trafik med den nya hybridfärjan 2023 och att avlägsna flaskhalsen på Skärgårdsvägen.

Dessutom förnyas Pärnäs förbindelsebåtsbrygga som är i dåligt skick. Vidare byggs en andra ramp för tunga transporter och en småbåtsbrygga, samt iståndsätts och beläggs parkeringsområdet på förbindelsefartygsstranden.

Projektet genomförs under perioden 1.7.2020–15.6.2021.

Trafikreglering

Färje- och förbindelsefartygstrafiken sköts så bra och effektivt som möjligt under arbetets gång. De som använder färjorna och förbindelsefartyget ombeds förbereda sig på trafikstörningar och tidvis trafikstockningar under arbetet. Det kan också bli ändringar i färjornas och förbindelsefartygets tidtabeller eller så kan man bli tvungen att ställa in vissa turer.

Under arbetets gång blir man tvungen att göra tillfälliga trafikarrangemang på stränderna och därför uppmanar vi bilister och andra trafikanter att vara uppmärksamma. På färjfästena styrs trafiken till tillfälliga landfästen och omfartsvägar under tiden 1.7.2020–15.12.2020. Ändringar i förbindelsefartygstrafiken görs under tiden 1.12.2020–15.5.2021 och om dessa ändringar meddelas separat.

Trafikavbrott kan förekomma under byggtiden på vardagar måndag till torsdag mellan kl. 06.00 och 21.00. Maximitiden för varje enskilt avbrott är begränsad till 60 minuter och antalet avbrott per dag får vara högst tre. Mellan varje enskilt trafikavbrott går det minst två timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas. Det är möjligt att helt avbryta trafiken vardagar från måndag till torsdag mellan klockan 21.00 och 06.00, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram. Under arbetets gång kan det också tillfälligt förekomma andra avbrott i färje-, förbindelsefartygs- och vägtrafiken. Trafikavbrott tillåts inte mellan fredag klockan 17.00 och måndag klockan 06.00, för att trafiken inte störs vid de livligaste rusningstiderna.

En del av arbetena innebär borrpålning, som orsakar buller. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagarna.

Information om trafikstopp

TMFG:s vägtrafikcentral informerar om avbrott i vägtrafiken under arbetet. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Om du vill vara med på e-postlistan kan du anmäla dig till Destia Oy:s arbetsplatschef. Korta trafikstopp på högst 1 timme meddelas 1–2 dygn i förväg. Längre trafikstopp som pågår nattetid meddelas 3–4 dygn i förväg.

Huvudentreprenör är Destia Oy.

YTTERLIGARE UPPGIFTER

- Destia Oy: arbetsplatschef Jaakko Vanha-Kuitti, tfn 040 167 8797, förnamn.efternamn@destia.fi

- NTM-centralen i Egentliga Finland: vägingenjör Tapani Jaakkola, förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi eller tfn 0295 020 601 (Trafikens kundservice)

 

 

 

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)