Navigeringsmeny

Regional information

Lausunto Janakkalan Kusiaismäen kallioalueen, Rehakka, YVA-ohjelmasta (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Janakkalan kunnan Kusiaismäen kivi- ja maa-ainesten ottohankkeen arviointiohjelmasta. Arviointiohjelmasta jätettiin 12 lausuntoa ja kahdeksan mielipidettä. Hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti.

Yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmaa pääosin riittävänä huomioiden ohjelmavaiheen sisältövaatimukset. Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa hankkeen ja ympäristön nykytilan kuvausta. Vaikutusten arvioinnissa korostuvat meluun, tärinään, pölyyn, pohjaveteen ja liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset. Vaikutusaluetarkastelua tulee lisäksi laajentaa useiden vaikutustyyppien, kuten maankäyttö ja maisema, osalta.

Yhteysviranomainen näkee hankkeen ja Kusiaismäen välittömään läheisyyteen sijoittuvan nykyisen jätteidenkäsittelytoiminnan yhteisvaikutukset oleellisena osana laadittavaa ympäristövaikutusten arviointia. Kiviainesten oton vaikutukset entiseen kaatopaikkaan tulee myös arvioida.

Kiviainesten ottoa suunnitellaan noin 14 ha alueelle. Kusiaismäki sijaitsee Rehakantien varressa, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Tervakosken taajamasta. Toimintaan kuuluu louhimista, ylisuurten maakivien rikotusta, murskausta ja seulomista, sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuormaamista ja kuljetuksia. Louhittavan kiviaineksen määrä on vuosittain 200 000 m3ktr. Louhinnan kestoksi arvioidaan 13 vuotta. Kiviaineksen oton jälkeen aluetta on tarkoitus käyttää toimitilarakentamiseen.

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä arviointimenettelyn aikana. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.

YVA-ohjelma ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/janakkalakusiaismakiYVA

 

Lisätietoja:

Kirsi Lehtinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 202, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)