Navigeringsmeny

Regional information

Lappfjärds å ska genom samarbete få en vattenvision som främjar hållbart nyttjande och skydd av vattenresurserna (landskapen i Österbotten)

För Lappfjärds ås avrinningsområde utarbetas en vattenvision i brett samarbete. Syftet med vattenvisionen är att föra samman områdets invånare och aktörer inom olika branscher för att tillsammans göra upp en vision för vattendragets framtida status och användning. Våra gemensamma vattenresurser berör på ett eller annat sätt nästan alla som bor eller är verksamma i närheten av vattendragen. Principen i arbetet är att alla som deltar och deras åsikter är jämställda och att allas åsikter hörs.

Riktlinjer för framtiden

År 2020 är vattenvisionsåret. I området av Lappfjärds å ordnas evenemang och tillställningar, då man kan stifta bekantskap med, ge sin åsikt om och höra hur avrinningsområdet utvecklas i framtiden. I slutet av år 2020 ordnas också ett samråd om vattenvisionen.  Målet är att åstadkomma lokal förankring till verksamheten, öka kunskapen om frågor som gäller vattendraget och förbättra den regionala dragningskraften med avsikt på naturturism och annat näringsliv.

Arbetet med en vattenvision för Lappfjärds å omfattar även två workshopar, som syftar till att skapa en gemensam vision om vattendragets framtid och planera mål och åtgärder, med vilka den gemensamma ståndpunkten kan verkställas. Workshoparna leds av Innotiimi ICG, som har omfattande erfarenhet av vattenvisionsarbete bl.a. längs Iisalmistråten. Workshoparna ordnas 10.3.2020 och 28.4.2020 på stämningsfulla Pärus Café som ligger i närheten av Lappfjärds å. En skild inbjudan har skickats till parterna som deltar i intressegruppsarbetet, i vilken ges mer information om evenemangen.

Arbetet hör också samman med EU:s Life-finansierade projekt FRESHABIT LIFE IP, som inleddes år 2016. Under projektet har flera restaureringsåtgärder och åtgärder som främjar skyddet av vattnen och arterna vidtagits i Lappfjärds å. Projektet avslutas år 2022 och man önskar att vattenvisionsarbetet ska bidra till fortsatt gott samarbete, med vilket tryggas hållbart nyttjande av vattenresurserna och den naturliga mångfalden i framtiden. Grunden för vattenvisionen är skötsel- och användningsplanen för Lappfjärds å-Storå fiskerihushållningsområde och skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Lappfjärds ådal, vilka båda görs upp under början av år 2020. Dessutom pågår planeringen av hanteringen av översvämningsrisker och vattenvården, vilka för sin del förser vattenvisionen med riktlinjer.  Arbetet med vattenvisionen styrs av arbetsgruppen för avrinningsområdesplaneringen, som inledde sin verksamhet år 2018.

Värdefullt avrinningsområde 

Lappfjärds å ingår i nätverket Natura 2000 och är en av de mest betydande åarna med havsöring i södra delen av Finland. Ån är också bland de sista åarna i södra Finland, där den mycket hotade flodpärlmusslan lever.  Under de senaste årtiondena har det utförts restaureringsarbeten i Lappfjärds å. Arbetet har bl.a. öppnat en vandringsrutt för öringen i åns källflöden. 

Mer information: 

  • Projektets webbsidor på adress www.miljo.fi/freshabit-osterbotten och www.metsa.fi/freshabit    
  • Följ projektet #FRESHABIT
  • Vattenhushållningsplanerare Oona Könönen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 050 396 3101 
  • Projektkoordinator Erika Raitalampi, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 027

   

Lappfjärds å sommaren 2019

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)